Administration Hub

Maligayang pagdating sa Presidium ng Awtoridad, isang koleksyon ng Opisina at executibo na ang tanging layunin ay ang pagpapatakbo ang halimaw na nagproprotekta ng sangkatauhan laban sa mga anomalya. Dito mo matatagpuan ang mga impormasyon tungkol sa mga Opisina na idineklara para sa mga tauhan na may Level 2 Security Clearance at pataas. Sa mga darating na panahon, ang mga Opisina na kinakailangan para sa mga mas mababang tauhan na kailangan nilang malaman, maaaring ideklara ang mga Opisinang ito. Ito ang trabaho bilang tauhan ng Awtoridad na may alam ka tungkol rito.

Ang tauhan na may Level 3 Clearance ay maaaring makatanggap ng primer file ng istraktura tungkol sa organisasyon ng Awtoridad. Ang paghihingi ng primer na walang maayos na clearance ay mapaparusahan.

>> Request Primer File

The Board 


Binubuo ng lahat na Global Director, Ang Board ay ang executibong katawan ng Awtoridad. Na kung saan ang mga operasyon ng Awtoridad ay nababahala, ang Board ay may kakayahan na gumawa ng mga executibong desisyon sa kalooban. Kung sa pagpapatigil ng pagbenta ng mapang-aping anomalya, o sa pwersang pagtuloy ng kritikal na proyekto ng Pananaliksik; iilan lang ang mga kilos ng Awtoridad ay nasa labas ng kanilang utos. Ang mga ibang utos nila ay maaaring marahas, o di makatao. Isang temporaryong ng kanilang pagkatao ay sulit na kapalit sa pagtatanggol ang buong sangkatauhan.

Nagseserbisyo bilang ang mga di-palaging nakikitang mukha ng Awtoridad, miyembro ng Board ay nagsisilbi bilang ang pinakamataas na diplomatiko para sa mga nasyon o organisasyon; na kung ang normal na diplomatiko ay walang kakayahan sa paghawak ng sitwasyon. Kritikal at delikadong sitwasyon ay pangkaraniwan sa mga directives na diraktang nanggaling sa Board. Para mabawasan ang panganib para mga sitwasyong ito, ang mga Global Director ay di-pinapayagan sa pakikitungo sa mga anomalyang nilala o bagay. At pambihira na makakita ng lahat ng mga Global Director na magkasamasama sa Board Room; para sa seguridad at pag-iskedyul na dahilanOffice of Financial Affairs


Ang Office of Financial Affairs (OFA) ay itinalaga sa pagpapahalaga, beripikasyon, at paghawak ng lahat ng ari-arian ng Awtoridad. Naglalaman ng dalawang subdibisyon, ang Financial Affaris ay ang may pananagutan ng lahat ng pagpapahalaga ng bawat ari-arian at sa paghawak nito; internal at external financial investigation para matulungan ang mga bagay na may relasyon sa RPC, o sa pag-imbestiga ng mga mali sa libro; at sa pagbebenta ng ari-arian ng Awtoridad, anomalya o ginawa man sa loob.

Nagiging mabisa, kahit sa karagatan ng trabaho na kanilang nagtratrabaho, ang mga personal na ari-arian na nanggaling sa opisina ay may reputasyon sa kawalan ng emosyonal na kalakip. At ang mga reklamo sa HR ay nagpapakita ng ibang ugali sa mga Awditor ng Opisina. Awditor, na iba ang kanilang tungkulin ng FA, ay seryoso sa kanilang trabaho. Nagabiso ang HR na wag hadlangan ang kanilang trabaho.

>> Financial Affairs HubOffice of Diplomatic Relations


Naglalaman ng mga ambasador para sa mga bansa at terorista; ang mga dating opisyal ng ibat-ibang gobyerno at organisasyon; isang banda ng may karanasan na diplomatikong envoy; ang Office of Diplomatic Relations (ODR) ay isang kritikal na opisina sa loob ng Administrasyon ng Awtoridad. Nagpapanatili ng magandang relasyon sa gitna ng Awtoridad at ang mga nasyon na maaaring bumisita o permanenteng nag-oopera ng Opisina bilang isang maselan na gawain ng pagkakaparehong intres at indibidwal na interes para sa mga kasaping party.

Sa paraan ng magagandang relasyon na hindi humahadlang sa mga aktibidad ng Awtoridad at ang pagpasa ng mga kahilingan ng tulong sa potensyal na pagka-diskobre ng anomalya, ang ODR ay pumapayag sa Awtoridad na gawing ang kanyang tungkulin ng masmabisa.Office of Ethics and Review

"Ikaw ang aming mata, kami ang inyong tenga"

Napanganak sa oras ng di-pinarusahan ng testing session ng Pananaliksik para kay RPC-███ noong 19██, ang misyon ng Office of Ethics and Review (OEaR) ay may dalawang bahagi: ang pagsusuri ang operasyon ng Awtoridad at sa pag-imbestiga ng mga paglabag ng mandato ng Awtoridad. Ang pagsusuri ng EaR ay nakapokus sa mga bagay na may kaugnayan sa di-etikal na gawain na nagawa ng tauhan ng Awtoridad

Ang mga pagsusuri sa palaasalan ay gumigitna sa loob ng isinulat na kasanduan1 na nagaalsa ng magbigat na kabigata kasama ng ibang Opisina sa Administrasyon. Ang walang pag-alaga o paggamit ng may masamang hangarin sa mga tauhang CSD, di-matwid sa pagtatrabaho ng higit sa mga nasa babang antas na mga nagtatrabaho, ang di-maayos sa paghahanda ng mga miyembro ng Task Force para sa mga kilusan; at mga pangugali ng Tagsuri ay kadalasan na mga bagay na ipinadala sa EaR. Ang mga menor na paglabag sa palaasalan ay makikita ng bawas sa suweldo, paggupit sa badyet, pagtanggal sa mga proyekto o ibang mababang malubha na mga parusa. Ang mga mubha na paglalabag sa palaasalan ay nagdadala ng mga malubhang parusa, kasabay na dito ang pagbaba ng puwesto; pagbubura ng alaala at pagpapaalis; pagtatala muli ng lebel ng kalinawan sa CSD; o pagsusul ng memetikong pagkamatay sa utak2.

Ang paglalabag sa Kautusan ng Awtoridad ay ipinagtrato bilang mapanganib sa pananatagan ng katatagan at maaari sa labas ng mundo. Pagkatapos ng pagsusuri sa pagaangkin ng kalabagan para sa katangian, ang Ear ay maggawa ng hukuman. Kung ano nangyayari sa likod ng mga pintuan ng hukuman ay di-alam sa lahat ng nasa labas sa kanila.Office of Information Records and Security

"Sa Pamamagitan ng Paglilihim; Ang Kadiliman ay Nagwawagi"

Bilang bahagi sa panlooban na pagtatag muli sa 1947, ang Opisina ng Nalalamang Pagtatala at Pagbabantay (OIRS) ay ginawa para sa pagpapahalaga at pagbabantay lahat ng mga nalalaman na ginawa at pinagtitipon ng Awtoridad. Ipinaggawa sa pagtatago ng mga pagtatala, pagredak ng mga nalalaman at pagbabantay, at sa pagpananatili ng kada kalinawan ng pagbabantay; ang mga miyembro ng tauhan ng OIRS ay naghawak ng mahahalagang trabaho para sa pagpapatuloy na kilos at paglilihim ng Awtoridad. Bilang bunga, lahat ng mga nagtatrabaho sa loob ng opisina ay tinitiyak na ipinagtakda ng Lupon para pananalitihin ang panlooban na pagbabantay.

Para labanin ang pinahintulot na pagpasok ng mga maramdamin na nalalaman, ang OIRS ay nanonood sa paggamit ng kalinawan ng pagbabantay para sa kada tauhan na may kasamang loob-bahay na pagpasok sa pinagbabantayan na network. Para sa karagdagan na pagbabantay sa maramdamin na sangkap, ang mga kalinawan ng pagbabantay ay nagekspiro dalawang beses sa isang buwan at kinakailangan babaguhin muli ng ipinagtakda na tauhan sa kada buwan ng mauna sa alinsunod sa pagkasunod-sunod na ekspayrasyon na petsa. Ang pagsuri sa sanliga at pagsusuri sa pananalapian sa nagpapabagp na mga tauhan ay magsimula. Kahit anong pagkikita ng korupsyon ay magpasiya ng malalim na pagsusuri ng OIRS, kasama ng FA, HR, at EaR kung kaugnay; habang ang paksa na may katanungan ay ipinaghihinto, hinihintay na pagtatanungan at mga pagsusuri.Office of Human Resources

Ang mga tauhan ng Awtoridad ay pinakamagaling sa kanilang mga alinsunod sa pagkasunodsunod na larangan; mga matitigasin na kawal, mga pinakamatalinong siyentista, kahit din sa mga pinakasanay na tagapaglinis. Ang mga pinaggalingan para sa mga kalalakihan at kababaihan nito ay naiiba-iba katulad rin sa Awtoridad na ito, galing sa mga pansariling pagrekomenda hanggang sa bureyokratikong salaan para sa natatanging tauhan. Ang mga Pinagkukunan ng mga Tauhan ay nagisahin at nag kilos ng lahat ng nalalaman na ito, nagtatrabaho kasama ng mga ibang Dibisyon para pananatilihin ang Awtoridad na ipinagpatrabaho. Sa higit sa pagbubukal ng mga bukas na mga posisyon sa pamamagitan ng Kagawaran ng Pagdibisyonal na Pagsasali, ang HR ay gumagawa ng dalawang kinakailangan na pandagdag na tungkulin para sa Awtoridad

Isang pagaangat ay ginawa kasama sa gitna ng tatlong pangunahing mga dibisyon, OHR at OFA; Kagawaran ng Pagsasapat ng Tauhan at Kaayusan ay ginawa para sa dahilan ng pagtataas ng pagnanatili ng mga tauhan. Ang paggawa nito ay nagtatangkay galing sa pagkawalan ng mga tauhan, at sa pagaarte ng pananalapiang gastos sa kanilang pagalis at pagpalit muli; ang KPTK (PEW) ay gumagawa ng mga tungkulin na may hangarin sa pagpananatili ng mga tauhan habang makakaya nila sa pagtatrababo para sa Awtoridad. Ang pagbibigay ng payo, pagsusuri sa kalagayan, mga napapamagitan/arbitrasyon na serbisyo para sa lahat ng tauhan ng Awtoridad. Kung saan ang mga di-anomalong pinagdadaanan ng mga empleyado ay mapapaangat, ito ay tungkulin ng PEW para mangyari.

Ang OHR na Kagawaran ng Pagpapatupad ng mga Magagastos na Kandidado ay nagkilos ng ikalawang tungkulin na kinakailangan sa higit sa pangkaraniwan na pagpapatrababong katungkulan para sa Awtoridad: ang paglalarawan ng mga kandidado na CSD para sa dahilan ng pagsubok sa mga RPC. Ang bihirang kinakailangan sa pagsubok ay nangangailangan ng nakakabagay na larawan para sa paglagay sa loob ng maaaring panganib para sa pagangat sa agham. Mga CSD na tauhan, kahit na kinuha ng Proteksyob, pinaguusaoan na palabasin sa hilera ng kamatayan o kinuha galing sa mga asaylum/sanitaryum sa loob ng tiyak na mga bansa3 Ay kritikal sa pagpapalaki ng kaalaman ng Awtoridad sa di-kinasanayan na katotohanan ng mundo. Ang pangkaraniwan ng pagpapaayos ng KPMK ng mga tauhang-CSD ay habilin sa kanilang pagalay sa Awtoridad, ay ng palagian na mapanganib na kinabukasan para sa kanilang natipong mga CSDAdministration Writing Etiquette

Mga tauhan na nagsimula ng karera sa Administrasyon ng Awtoridad ay dapat sumunod sa batayan ng pagsusulat na mga pagsasanay at palaasalan na dapat sa kanilang pinagtatrabahuan na opisina. Ang primer ay di-pinahintulot sa lahat ng tauhan sa Kalinawan ng Pagbabantay na Ikalawang Lebel o matataas; para sa paguugnayan na paggamit, at para sa puno ng pagasa sa mga pagbabago ng karagdagan na malinaw na mga pahayag galing sa mababang-lebel na mga.tauhan.

>> Paalasalan na Primer
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License