An Incomplete History Of The Authority

1

1

Val,
Ito ang aming kasulukuyang pangunahing-sulat ng V2/12 para sa DHPS. Alam na naman na ito ay isang trabaho sa loob ng progreso, at hinihintay namin ang Lupon ng mga Patnugot na magkumpirma sa wastong halo ng mga katotohanan at mga dikatotohanan. Pinilit nila na kahit 15% ng lahat ay buong dikasaysayan, alin ay parang sumusobra. Kahit na, ipaalam mo sa akin ang iniisip mo, at ipadala ko sa iyo ang buong bersyon kapag ang mga kaha galing sa Mga Arkibo at Mga Tala ay dumating na.
Hanggang ngayon sinabi pa rin nila na kadalasan ng mga noong ika-17 at ika-18 na siglo na materyales na pangpananaliksik ay MiA pagkatapos ng isang siwang sa pagtatakip noong huling buwan, pero gagawin ko na maposte ka. Kadalasan ng mga tapos-digmaang mga bagay ay dibuo din, kahit na madami tayong mga materyales galing sa mga tauhan ng AEDF. Ito ay limitado pa rin, kahit na. Makikita mo.
-Doug

Ang Maikli na Kasaysayan ng Awtoridad

[[include component:image-blockname=OAS_DHPS.png |caption= Opisina ng Pagsusuri at Agham, Patnugutan para sa Kasaysayan at Dikasaysayang mga Pagaaral]]

Ika-2 serye ng ika-12
Sa pamplet na ito, inihatid sa inyo ng Opisina ng Pagsusuri at Agham para sa Kasaysayan at Dikasaysayan na Pagaaral, makikita mo ang maigsi na mga sunod-sunod na mga pangyayari ng kasaysayan ng ating katatagan, mula sa pangunahing ugat sa loob ng Huling Gitnang mga Taon patungo sa modernong pagpoporma sa loob ng ika-19 na siglo.

Payuhan ang Sarili: Para sa mga dahilan ng kronohikal at teleyolohikal na seguridad, ilan o lahat ng mga pangyayari na ipinapakita dito sa loob ng kasaysayan maaaring bahagi o buo na pinipeke. Kontakin ang iyong kinatawan ng DHPS ng site para sa karagdagan na impormasyon.


Ang Auctoritas Impertus

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License