Archived Gois

MGA MABABANG-URI NA GRUPO NG INTERESBuod: Ang dokyumento na ito ay naglalaman ng mga sarisaring mga katatagan at grupo na may pakikitulad sa Awtoridad, at kilala sa pagharap ng mga higlikas at okulto. Sila noon ay hindi na kumikilos, dumidilim na o nagiging maliit na banta para payuhan na maisali sa malaking kategoryasisasyon.

Nivaldi

Allied­­

 • Authority-Aware
 • Unveiled

Buod: Tiyak na isa sa mga pinakalumang Grupo ng Interes sa Awtoridad, ang Nivaldi ay nagsasabi na sila ay isang kabal ng mga indibidwal na nagtatanggol sa pangkaraniwan na satauhan laban sa mga masasamang pagtama ng mga katastropikong pagtama, tulad ng Dakilang Baha at ang Maitim na Kamatayan. Ang sekyular na layuning ng Nivaldi ay magbabala sa Sangkatauhan sa mga katastropiko, naglalagay ng pangunahing trabaho para sa kinasasanayan sagot kinuha ng ulnong bilang buo. Ang Nivaldi ay naggawa ng pormal na pagkikita sa Awtoridad ng kakabago lang, at ang kanilang pamaraan, kasama na rin ang pagkalawak ng kanilang basehan ng lakas, ay nanatiling di-malinaw.

Ang mga babala ng Nivaldi tungkol sa mga tukol ay pangkaraniwan na ipinatunayan na wasto, pero ang kakulangan ng kalinawan ng kanilang totoong mga pagnanais ay nanatili.

Ang Akademya ng Totoong Arte

Ambiguous­­

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Sculptor
 • Structured
 • National
vella_arte_outlined.png

L'Academia della vera arte or "Ang Akademya ng Totoong Arte" ay isang paaralan ng sining na galing sa Europa, kahit na ang mga balak sa totoong paghanap nito hanggang ngayon ay ipinatunayan na di-nagwawagi. Ang pagkamiyembro bg Akademya ay nagsasangkot ng mga bilang ng anomalong at di-anomalong mga indibidwak, at pinaniniwalaan na nagsasangkot ng mga ibat-ibang mga kilala at pinakamasikat na mga na artista, noon at sa kasalukuyan. Ang mga miyembro ay palagian naguubra sa ilalim ng mga sarisaring mga alayas, pinila para sa mga tematikong ugbayan nito patungo sa paraan at estilo ng arte na ginawa ng artista.

Simula sa pagkakita ng Akademya at ang kanilang paggawa ng mga anomalong arte, ang Awtoridad ay nagiging maalamin sa isang mahalagang komunidad na naguubra laban sa Akademya, sa malaking bahagi na binubuo ng dalawa sa maaaring itinakwil o ipinaalis sa paguubra sa ilalim ng auspisya ng Akademya. Lahat ng mga artista na ito ay gumagawa ng mga salawahan, mapanganib, at di-mahulaan. Ang Akademya ay nagiging masunurin sa pagbibigay ng impormasyon sa pagpapauna sa paghuli ng mga artista at sa pagpapaloob ng kanilang mga trabaho, at nagtitiyak na ang mga katulad na trabaho ay laban sa mga layunin ng Akademya na gumagawa ng mga anomalong arte kahit hindi madisruptibo ang tela ng ulnong.

Ang pangunahin na layunin ng Akademya ay ang promulgasyon ng mga mababang-lebel na anomalong arte. Sila ay nagpapatuloy sa paguubra sa ilalim ng kasabihan "Ang katotohanan ay ang ating kanbas" sa buong ipinagtala na kasaysayan nila, at madalas na gumagawa ng mga anomalya na nagsasangkot ng mga nobel pero di-nakakasama na liknayan o nagiibang-katotohanan na mga panganib. Habang ang paghuli at pagtatanong sa mga miyembro ng akademya ay katamtamang prayoridad ng Awtoridad, ang pagpatuloy na pagtutulong sa pagkikilala ng mga taksil na elemento ay kailangan ilagay sa kaisipan. Ang mga itinakwil o dating mga miyembro ng Akademya ay mataas na prayoridad na mga tudlaan, mas mahalaga kung sila ay nagmamay-ari, o sa loob ng proseso, sa paggawa ng mga anomalong arte.

Asosasyon para sa Eklesiyastikang Pagpapanguna

Ambiguous

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Seeker
 • Structured
 • Multinational
AEP.png

Overview: Ang AEP ay isang pinakamataas na lihim na multinasyonal na humahadlang na katatagan na nagmula sa mga miyembro ng Papang Auctoritas Impertus na hindi pumapayag sa pagtatag ng nakakabagong Awtoridad noong 1834. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga paraan ng grupo, sakop, at istraktura ng katatagan ay nagiiba ng may dramatiko sa buong kasaysayan nila. Ang pinagmulan ng mga patunay na pondo ng AEP ay nanatiling di-malinaw, katulad na din ang pagkapinuno nito. Kahit ang ugat nito ay galing sa relihiyosong Europa, ang grupo ay nagiging patunayan na naging mas-multinasyonal at sekyular ng katangian, kahit na nanatiling ang matatag na sentro ng matigasang-linya na konserbatibong Kristiyanong tauhan ay kumikilos sa labas ng pagtatanaw ng Vatican.

Ang AEP ay nagmamay-ari ng pinakamalawak na na pinagtitipunan ng kaalam na mga ugnayan, na maaaring mas mahigit pa kaysa sa maabot at makakaya ng Awtoridad. Kabit na ang katatagan ay palagian na humahanap at nagpapaloob ng mga anomalya, ang kanilang kriterya para gawin ito at ang mga hangarin ay nanatiling di-malinaw. Ang mga opisyal ng AEP ay nagpapakita ng kagustuhan sa pagtulong ng ibang mga Nilalang ng Interes, katulad ng Awtoridad at ang UNAAC, pero sa maliit lamang na bahagi ng oras at pangkaraniwan sa ilalim ng pinakanatiyak na sirkumstansya.

Ang kasalakuyan na timbang at layunin ng AEP ay nanatiling di-malinaw sa Awtoridad, dahil sa bigatang sistema ng heraryikong pagkapinuno na nagpapalaganap ng panloob na di-kalaaman sa pagtatakip ng isang kabalikong "lihim na ulnong". Sarisaring mga rangko at mga "utos" sa loob ng AEP ay nagpapakita ng antas ng panloob na paligsaban na gumigilid ng kaparehong pagaaway, pero sa lahatnngnkaso ng kahit panlabas na kilos sa pagpihil o pagpasok ng walang patulot sa puwersang israktura ng katatagan ay nagresulta ng nagkakaisa na sagot sa lahat ng sanga ng katatagan. Ang obsesyon sa numerong 5 ay endemiko sa loob ng mga miyembro ng katatagan- kung ito ay nagreperensya sa "Ang Lima" sa loob ng dokyumentasyon ng AEP ay ang grupo ng mga indibidwal, isang koda ng katangian, o kung anong esoterikong konsepto ay di-alam.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License