Authority Events Hub

Sa buong kasaysayan, ang Awtoridad at ang kanyang mga kakampi ay napagtiisan ang malawakang larangan ng mga panganib, at naglalakbay sa malawakan, kathang-isip na mga kalagayan. Nandoon palagi ang mga anomalya para ipapaloob, at mga kuwentong ikinuwento. Lumangoy sa loob ng pinakamalawakan ng site, pagtutulungan sa pagpupunyagi para dalhin ang kanon ng RPC sa pagkabuhay.

Contest Winner: Case OUVERTURE

Nakikita nanin ang mga espiro at torre at ang mala-panaginip na mga kastilyo sa pamamagitan ng mga paggulong-gulong na burol, bumabaluktot na mga ilog at mga makapal na gubat. Lumalapit kami pero itinulak kami palayo ng mga malakas na hangin, pinuwersa na magbaba sa di-malalim na tubig sa buong hinaba-haba ng baybayin. Galing sa himpapawid, nakita namin ang isang isla sa ilang libong tapak sa kabubuohan lamang. Pero galing sa lupa, may isang buong mundo sa loob.

Castle.png

14 na Tumulong na May-akda

0 Mga RPC

0 Mga Kuwento

0 Mga Dokyumento

Mga Nanalo sa Paligsahan: RPC-369 and Kumakain ng Sala

Noong 1514, ang Auctoritas Impertus ay nagsamsam ng mga sining, nota, at mga ipinaggawa ng sikat na Leonardo Da Vinci, habang sa kanyang pagpananatili sa Roma. Ayon sa mga ikinuha na mga teksto, ang dahilan sa pakikialaman ng Impertus sa pananaliksik ni Da Vinci ay "para pigilin ang di-banal na kilos sa loob ng banal na dutain." Ang malakihan na pagmasmas sa mga anomalong artifakto ay sapat sa pagpuno ng panlooban na trabaho sa pagpapaloob sa mga taon. Kinakailangan nila ang panlabas na tulong para tulungan sa pagkontrol ang mga walang-bathala na mga gawa.

unknown.png

17 na Tumutulong na May-Akda

0 Mga RPC

0 Mga Kuwento

0 Mga Dokyumento

Contest Winner: Dreaming of Babel

Sa buong kasaysayan, ang mga kuwento ay ikinuwento tungkol sa mga mahiwagang lunsod na nawala sa lakad ng oras. Mula sa mga baha ng Noah hanggang sa mga Lumang Persiyanong kuwento, alamat pansansinukob. Mga mitolohiyang Irish na tumatawag sa isang lunsod kilala bilang Hy Brasil; ang mga Mayano at mga Asteco na nagusap sa mga kanilang pinagmumulan galing sa mga nalunod na mga isla. Mu, Lemuria, Avalob, El Dorado: Ang mga pangalab na ito ay humahawak ng mala-kathang-isip na silak; gayon man, isa lang sa maasul na buwan, ang mahiwaga ay magiging katotohanan.
Site-17

11 Contributing Authors

0 Mga RPC

0 Mga Kuwento

0 Mga Dokyumento

Nanalo sa Paligsahan: Mga Halimaw, sa tiyan ng Halimaw

Noong 04:37 ng Hunyo ika-13, 2019, isang mahaba nanipinapapabaya na Ligtas na Palya sa kinalaliman ng Site-014 ay ipinakilos. Nagsasanhi ng 5 klloton na pagsasabog sa nukleyar sa kapaligiran ng Nevada. Kasama ang pangunahing seksyon ng site nasira, ang mga natitira ay kinakailangan na humahanap ng paraan na pagtiisin. Sino nay alam kung ano ang makikita ng mga nakaligtas sa puno ng diglap na hindi-mapakikinabangan na dutain na ngayon ang kanikang bahay, at maaaring ito ang kanilang libingan.

failsafe%20lineupsketch.png

15 na Tumutulong na May-akda

0 Mga RPC

0 Mga Kuwento

0 Mga Dokyumento

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License