Authority Security Force

ASF2.png

» Ang Lakasang Pagbabantay ng Awtoridad «


Ang Lakasang Pagbabantay ng Awtoridad (LPA) ay ang hukbong sandatahan na pakpak ng Awtoridad na may kasanahan sa pagpapaloob ng mga anomalya, pagbabantay sa mga pasilidad at tauhan, at pakikipagugnayan ng kaalaman. Lahat ng may kaugnayan sa Awtoridad na mga site, gumagalaw na mga sentro ng paguutos, at nakikinig na mga istasyon ay binigyan ng kanilang alinsunod sa pagkasunod-sunod na mga garison sa pagbantay ng ligtas laban sa mga maaaring panloob o panlabas na banta. Lahat ng mga katanungan at mga hiling tungkol sa LPA at ang kanilang mga kilusan ay dapat ipadaan sa sental na paguutos.

GasimP8.jpg

Isang administrador sa pagbabantay ng Site-063, nagpapagawa ng pagensayo sa mga kakabago lang na ipinapadala na mga LPA

Paglalarawan: Ang Lakasang Pagbabantay ng Awtoridad (LPA) ay nagsisilbe bilang pangunahing katawan ng militar para sa depensa sa loob ng maraming installasyon, bilang maaaring bumibilis sa pagtatag at pagsagot sa mga nagiisa o malawakan ng site na mga sitwasyon, nagsasangkot ng pagpapaloob, pasilidad at mga pagsiwang sa seguridad. Habang karamihan sa mga katungkulan ng LPA ay ipinaghintulutan sa mga napiling domestiko, ang mga tauhan ay maaaring lumipat (o maghiling ng paglipat) sa natatanging panahon para sumali sa mga kilusan sa larangan kasama ang mga yunit ng GHH (Indibidwal na Pagawgmenta (IP) na programa). Authority Security Force (ASF) serves as the

Ang pagsanay ng mga baguhan (kilala din bilang Pagpasok sa Awtoridad na Programa (PAP)) ay nagtataglay ng natatanging panahon ng siyam na buwan. Habang sa inisyal na tatlong mga buwan, ang mga baguhan ay mageksklusibo na magdadaan ng sunod-sunod na sesyon ng pisikal na pagaayos, pagsasanay sa mga sandata, at nakikipagugnayan sa mga lohisyika sa ilalim ng paggabay ng isang nasanay na tagapagturo at dalawa na nagtutulong na mga tauhan. Para sa natitirang anim na mga buwan, ang mga baguhan ay magsimula na sa paseo ng angat sa programa ng pagpasok at maggawa ng mga naiibang teknikal na mga kakayahan, nagsasangkot ng: sulong na pangunahing pagtulong, pangunahing pagtatanggol laban sa apoy, mga pagsasabog, at mga taktika sa pagsugpu. Pagkatapos, ang mga natatapos na mga baguhan ay bibigyan ng kanilang mga ipinagpapagawa na mga lugar na nagpapasunod ng pagpapadala.

Kapag ipinapadala, ang mga tauhan ay ipagproseso, bibigyan ng mga kagamitan, at ipagpapaalam ng kasalukuyang administrador sa pagbabantay at ipapalagay sa isang natiyak na designasyon na nagpapakita ng larangan ng pagokupasyon

  • IB-100: Pangunahin na Rotasyon ng Seguridad
  • IB-130: Mga Lohistika ng Paanan
  • IB-230: Tagpuan ng Seguridad
  • IB-235: Pagpapasunod ng mga CSD
  • IB-280: Mababang-Lebel na Pagpapaloob
  • IB-325: Mga Mapanganib na Kasangkapan
  • IB-400: Pagpapasok
  • IB-430: Mataas-Lebel na Pagpapaloob
MissileLaunch.jpg

Mga tauhan ng LPA nagbabaril ng balistiko na misayl sa mga lugar nh Simbahan ng Malthus na insurhente habang sa pagatake ng Site-091

Nasusunod sa pagpadala, ang mga tauhan ay ilalagay sa ilalim ng probasyonaryo na peryod kung saan ang nasanay na kasapi na tauhan (isang hindi na komisyon na nagoopisina) ay magtulong at magnood sa mga gawain ng sinasabing tauhan. Ang mga probasyonaro na peryod para sa mababang-prayoridad na mga ipinagpapagawa (IB-100 sa patungo sa 280) ay nagpapatuloy para sa kalahatan ng apat na mga buwan, tulad ng mga mataas-lebel na mga ipinagpapagawa (IB-325 patungo 400) ay lumalawak hanggang sa lima na mga buwan. Dahil sa pinakamataas na kapaligiran ng IB-430, ang mga sanay/beteran na mga tauhan ay ipinapayagan sa gawain sa ilalim ng bukod sa mga peryod na kung saan ang dagdag na tauhan ay kinakailangan.1

ASFpersonnel.jpg

Mga Tauhan ng LPA gumagalaw bago nagpapatuloy sa pagpatrulya sa paligid ng Site-112.

Mga tauhan na nagpapakita ng meritoryong pagsisilbe sa loob ng LPA ay maaaring markahan ng elihibilidad ng pagpasok sa Di-komisyon na Nagoopisana na Kurso sa Pagpasok (DNKP) para magprogreso sa rangko, at nagpapailalim sa pagpapaangat ng pagiging lider at mga lohistika na pagsasanay katulad na rin sa pagnonood ng mga probasyonaryo at buong-oras na mga tauhan, na may kasamang lebel na nagiiba sa kahirapan galing sa Sarhenteng patungo Medyor na Sarhente. Ang mga Hindi na Komisyon na mga nagoopisina ay maaaring dagdagan maipili na magsali sa loob ng na Komisyon na Nagoopisina na Programang Pagaangat (KNPP), at, pagkatapos ng pagtatapos, bibigyan ng komisyon para magiging nagoopisina sa loob ng LPA
.
Ang mga indibidwal na mga garison ng LPA ay karaniwang binubuo ng mga batalyon na kalakihan na paghihiwalayan (1,000-1,200 na tauhan), kapareho ng piling mga pasilidad, tulad ng mga gumagalaw na mga sentro ng utos at mga nakikinig na mga istasyon, ay sa halip ay binubuo ng kompanya na kalakihan na paghihiwalayan(150-200 na tauhan).

Lahat ng mga tauhan ng LPA ay sumusunod sa isang sentralisadong kayarian ng paguutos. Indibidwal na mga installasyon ay karaniwang binubuo ng mga senyor na nakomisyon na mga nagoopisina na nagsilbe bilang pangrehiyonal na mga administrador para ipagtingin ang katatagan, morales, at pagkilos ng nagarison na mga yunit. Ang mga posisyon ng administratibo ay maaaring mababago o mailalawak sa ilalim ng awtoridad ng sentral na utos. Lahat ng mga kilusan ng LPA ay mga pagkikilos ay karagdagan na paksa sa pagtingin ng sentral na paguutos.

Mga Kagamitan: All ASF personnel utilize the equipment pertaining to Authority standards as of ██/██/20██. Said standards include an organized collection of various NATO-issue armaments, with exclusive distribution of Russian-manufactured variants depending on region, specifically ASF units local to Eastern Europe and Central Asia. All distributions consist of various firearms designed to accommodate individual combat roles, allowing for increased unit flexibility and performance. Due to diverse mission requirements, personnel may be issued and familiarized with custom equipment, mission parameters permitting. Supplementary equipment includes tasers, flexible restraints, fragmentation and stun grenades, and gas masks.

All issued equipment is catalogued and registered under their respective serial number. ASF personnel are ultimately responsible for the maintenance, functionality, and completeness of said equipment upon conclusion of their deployment.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License