Canon Policy

Canon Hub

Ang mga kanon ay mga kategorya ng mga artikulo na nabubuhay nang nakahiwalay sa bawat isa at palagi na nagsasarili. Kapereho sila sa mga alternatibong na mga sansinukban maliban sa hindi ka payagan na sumulat ng may ugnayan sa pamamagitan nito. Sa kada kanon may sarili silang mga lore page; gayon man, ang Sandiganglinyang Kanon ay nakaugnay sa topbar. Kahit anong kanon ay dapat magmamayari ng mga kinakailangang lore sa loob ng kanilang tagpuan ng mga Kanon o nakaugnay ng diretso sa kanilang mga tagpuan ng mga kanon.

Mga Batas sa Pagsagawa ng Kanon.

  • Kung ang iyong artikulo ay nakalugar Sa Sandiganglinyang Kanon, hindi ito dapat malalagyan sa ibat-ibang Kanon.
  • Huwag maggagawa na nagpapakita ng referensya sa mga artikulo na nasa labas ng Sandiganglinyang Kanon.

Mga Kinakailangan sa Pagkoreo ng Lore

  • Para sa isang Alternatibong Realidad na magiging puwede para sa Alternate Realities na pahina, ang AR kailangan makamit ang masusunod na kinakailangan.

 * Magkaroon ng kahit tatlong nagtutulong-tulong na may akda.
 * Magiging masikat ang artikulo sa loob nga sampung artikulo.
 * Nabubuhay sa loob ng kanon multiverse (ang mga may akda kailangan i-tag ang sarili nilang mga artikulo bilang di-kanon kung hinde.

  • Para ang isang EoI na malalagay sa GoI, AoI o PoI page, ang EoI dapat magharap sa nasusunod mga kinakailangan.

 * Maaaring makatayo ng sarili, malaya sa mga ibang EoI para sa nilalaman nito.
 * Mapalabas at nauunlad na wastong mababasang, maaliw na nilalaman.
 * Hinde masyadong henerika o kapareho sa nandoon na na EoI
 * May kaparehong:
  * kahit limang artikulo at limang may akda
  * kahit pitong artikulo at tatlong may akda

Notahin na ang pahina ng EoI ay di-maiisip papunta sa kinakailangan ng artikulo

  • Para sa isang Site na puwede na maipahayag sa loob ng Site Indeks, ito ay dapat ipinagreperensya sa kahit dalawang artikulo.
  • Para sa isang MST na magpapakita sa loob ng Listahan ng mga MST, ito ay dapat nakasali sa kahit isang artikulo.

 * Para sa isang MST ito ay dapat ipinagreperensya sa kahit dalawang artikulo at isinulat ng dalawang may akda para magpapakita sa loob ng MST Registry.

Ang Hakbang ng Lore maaaring pumayag ng ilang di-kasali sa mga alintuntunin sa kada kaso-kaso na binasehan. Pakikontak ang Hakbang ng Lore para sa mga katanungan tungkol sa mga kinakailangan. Ang Lore Team ay nabubuhay para magpapanatili ng maiintindihan at konsistento na kanon. Sila ay nanonood sa mga bago na EoI sa lore, katulad din aa mga maaaring di-sumangayon na lore.

Lore Team Main: BlairinBlairin, bXluYW1lamVmZgbXluYW1lamVmZg, Doctor LupinDoctor Lupin, DrNogDrNog, ICFDICFD, RedtideRedtide and VizloxVizlox.

Lore Team PH: Agent Kleist does not match any existing user name

Mga Alternatibong Kanon

Ang Alternatibing kanon ay maaaring mapoporna kapag mayroon ng tatlong naguugnayan na mga artikulo na di-kanon. Ang mga Menor na Kanon ay nakalista sa pinakababa ng pahinang ito at maaaring ilipat sa loob ng maiintindihan na porma kapag anf listahan ay magiging malawakan. Ang mga Menor na mga Kanon ay di-maaaring makakuha ng pambihirang mga tag

Kapag ang Menor na Kanon ay makakuha ng 10 mga artikulo na may kasamang kabit 4 na nagtutulong na mga may-akda, maaari itong magiging sapat na maging Prominente na Kanon. Ang mga Prominente na Kanon ay naiiba sa mga Menor na mga Kanon sa loob ng may pambihirang tag at mas malakihang presensya sa site. Ang mga ito ay patulutan din ng lugar sa "RPC Archive" sa pinakamataas na bar. Ang mga Artikulo ng RPC na nabubuhay sa loob ng Prominente ba mga Kanon ay mailipat galing sa titulo na -NC patungo sa isang pambihirang titulo.

Mga Nagpapanatili ng Kanon

Ang mga Nagpapanatili ng Kanon ay may katungkulab sa pagpapanatili ng kada Kanon. Sa kinasasanayan, ang nagpapanatili ng kanon ay kung sino ang pinakaunang nagsulat ng artikulo; gayon man, ang Nagpapanatili ng Kanon ay maaaring maglipat ng lugar o palawakin ito para magsangkot ng madaming tao. Dagdag nito, ang mga Tauhan ng Site ay maaaring magdesisyon para kunin ang lugar sa pagpapanatili ng isang tao dahil hindi aktibo o inkompetensya. Ang pagpapanatili ng kanon ay hindi posisyon ng staff. Ito ay boluntaryong posisyon lamang.

Ang mga Nagpapanatili ng Kanon ay pinatulutan para gumawa ng pahina ng pinagkikitaan (hub) para sa kanilang Kanon para maglagay ng kahit anong pinahintulutan o mga alituntunin. Ang mga pinahintulutan at maaaring ibahin ng Tauhan ng Site kung ito ay di-patas o hindi sumangayon sa mga patakaran ng site.

Sa ilalim ng tiyak na mga sirkumstansya, ang Kanon maaaring may walang nagpapanatili, o di-maaaring kinakailangan ng aktibong nagpapanatili

Mga Pangunahing Kanon

Kanon (Mga) Nagpapanatili Deskripsyon:

Basehang-linya

Lore Team

Ito ay pangkaraniwang kanon sa site. Ang Kanon na ito ay ipinagpapanatili ng Lore Team para itatama ang mga di-sumangayon at mga nakikitang di-kasya na mga nilalaman.

Wala

Mga Artikulong di-nahuhulog sa kahit anong kanon.

Mga Prominenteng Kanon

Kanon (Mga) Nagpapanatili Deskripsyon

Ipinaglalagyan

Ipinaglalagyan

Ipinaglalagyan

[[row]]
[[cell class="hcell" colspan="3"]]

Mga Prominenteng Kanon PH

[[/cell]]
[[/row]]

[[row]]
[[cell class="hcell"]]
Kanon
[[/cell]]
[[cell class="hcell"]]
(Mga) Nagpapanatili
[[/cell]]
[[cell class="hcell"]]
Deskripsyon
[[/cell]]
[[/row]]

[[row]]
[[cell class="cell"]]

Ipinaglalagyan


[[/cell]]
[[cell class="cell"]]

Ipinaglalagyan


[[/cell]]
[[cell class="cell"]]
Ipinaglalagyan
[[/cell]]
[[/row]]
[[/table]]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License