Hazards Base
notice.png

Ang pahina na ito ay ginagamit
sa panloob na Wiki ng Awtoridad ng RPC

HUWAG HIPUIN ANG PAHINA NA ITO
NG WALANG PATULOT SA MGA TAUHAN NG SITE

Hazard Types:Additional Properties: h-aggression.png Aggression h-ballistic.png Ballistic h-climatological.png Climatological h-geological.png Geological h-grouped.png Grouped h-invisibility.png Invsibility h-psychotronic.png Psychotronic h-sapient.png Sapient h-sentient.png Sentient h-transmutation.png Transmutation h-biohazard.png Bio-Hazard h-contact.png Contact h-corrosive.png Corrosive h-electromagnetic-force.png Electromagnetic Force h-explosive.png Explosive h-extreme-temperature.png Extreme Temperature h-radiation.png Radiation h-toxic.png Toxic h-destabilization.png Destabilization h-extra-dimensional.png Extra-Dimensional h-gravitational.png Gravitational h-teleportation.png Teleportation h-temporal.png Temporal h-auditory.png Auditory h-emotional.png Emotional h-ideological.png Ideological h-infohazard.png Info-Hazard h-memory-alteration.png Memory Alteration h-mind-control.png Mind-Control h-mind-regression.png Mind-Regression h-sensory.png Sensory h-visual.png Visual h-animated.png Animated h-aquatic.png Aquatic h-ecological.png Ecological h-extra-terrestrial.png Extra-Terrestrial h-immeasurable.png Immeasurable h-incorporeal.png Incorporeal h-mechanical.png Mechanical h-microscopic.png Microscopic h-organic.png Organic h-regenerative.png Regenerative h-titanic.png Titanic h-tychokinetic.png Tychokinetic h-replicating.png Replicating h-newtonian.png Newtonian h-ontological.png Ontological divine-hazard Divine HallucinogeneHazard.png Hallucinogen h-animated.png High Velocity ch1 Proto-Mechanical ch2 Proto-Newtonian ch3 Proto-Sapient
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License