Tagpuan ng FOA

Overview

Buod: Ang Bundesokkultabteilung (Pederal na Ahensya ng Okulto, madalas na ipinaliit na Busoka o PAO), ay isang pangobyerno na kagawaran ng Pederal na Republika ng Alimanya na inatasan sa pagsuri, pagpapaloob, at pagwawasak ng mga anomalong bagay, tao, mga nilalang at mga katatagan na nagbabanta sa bansang Alimanya at ng mga tao dito. Ang PAO ay sumasagot ng direkta sa Alimanyang Kanselor, at may kakayahang ipinatunayan na kalayaan sa mga kilusan niyo, na may kasamang patuloy na pagpapanood ng UNAAC.

Ang PAO ay direktang gumagaling sa direktang pagbaba ng mga ilang ipinagkatamtamang-itinatag na mga grupo ng humahanap ng mangkukulam na nagkilos sa gitna at hilagang-silangan ng Banal na Empirya ng Romano noong ika-15 at ika-16 na siglo, karamihan ay palagian nakikipagtulungan kasama o laban sa mga ahente ng Papang Auctoritas Impertus. Gayon man, ang mga grupo na ito ay hindi nagiging pormal o aktibo na kilala ng kahit akin sa mga Alimanyang prinsipe na mga estado, at ang kanilang mga puwersa at impluwensiya ay bumaba sa loob ng ika-17 at ika-18 na mga siglo. Noon sa pagkahari ni Dakilang Frederick, ilan sa hindi-nagtatagumpay na mga balak ay ginagawa para itatag ang mga grupo ng mga naghahanap ng mga mangkukulum. Walang kumukupas, ang mga maliit na grupo ng mga nasanay na iyon ay nagpapatuloy na nakatakip sa pagsisilbe ng mga sarisaring mga monarkiya ng Alimanya sa isang paraan ng ad hoc para sa susunod na siglo.

Ang PAO, sa ilalim ng orihinal na titulo na Reichsokkultabteilung (Ahensya sa Okulto ng Imperyal) ay pormal na itinatag nolng 1878, sa utos ni Kaiser Wilhelm I, at nanatili sa opisiyal na pangobyernong na pormal na pagtitibay na kontra-anomalya na katatagan hanggang sa pagkatapos ng Ikaunang Digmaang Pandaigdig. Ang bigatang monarkistaat konserbatibo na PAO ay nagwasak ng ugnayan sa kakatagtag lang na gobyernong Weimar, na kumikilos sa ilalim ng mga auspisya ng ilan sa sarisaring mga tinutulungan ng militar na Freikorps. Sa loob ng 1919-1924, ang PAO ay sangkot sa pagbigat na pagaaway laban sa mga Komunistang puwersa ng Alimanya na humahanap din ng mga nanatiling mga anomalong pinagkukunang-yaman ng bansa. Ang mga pagaaway na ito ay nagpapauna sa paglaki ng lumalaki na likas na kilusan sa loob ng PAO, na nais magpapabalik ng Alimanyang Monarkiya. Isang lihim na klawsa ng Balak ni Dawes na napapaloob sa PAO kasama ang sanga ng Alimanya ng Awtoridad sa 1924.

Madami sa mga likas ng PAO ay nakalinya malapit sa mga layunin ng Partidos ng Pambansang Sosyalista na Tagapagtrabaho ng Alimanya, at sa Alimanyang sanga ng Awtoridad sa kanilang utusan sa kalayaan. Ang matigasang-linya na salubsob ay nagpapaporma ng pangunahing batayan para sa GARD/DAFA, ang NSDAP kontra-anomalya na ahensya. Ang PAO ay nagmoderato aa mga nananatiling pankatamtamang-ipinaloob na kasamang mga sanga ng Awtoridad sa Switzerland at Sweden. Ang katatagan aty ibinalim, gamit ang kasalukuyang pangalan, sa ilalim ng auspisya ng UNAAC at ng Kanlurang gobyerno ng Alimanya noong 1949.

Mga RPC ng FOa

Mga Ibang Dokyumento

Mga Artikulo na may Kaugnayan sa FOA

RPC-232 - Ang pagsisilbe ay hindi nagtapos pagkatapos ng kamatayan.
RPC-319 - Ang mga Pampaskong Cookie ni Lola!
RPC-368 - Ang Sirang Tangke

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License