Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »

Happy New Year, RPC-PH!

Wishing you a very great and happy new year to every site member here, and hope for a greater 'R' future for us here.

HAPPY NEW YEAR! by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 31 Dec 2022 15:51

It is fine if you go post antileft posts, antifaggot posts, antikike posts, anti-Nazbol posts, and antiwoke posts on RPC Philippines as it is not a leftist safe space.

Leftists, kikes, faggots, and niggers are not welcome.

Site Policy by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 19 Nov 2022 03:03
Commander Vil KleistCommander Vil Kleist 18 Nov 2022 05:43
in discussion Hidden / Per page discussions »

Kakampinks will cope, seethe and dilate.

by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 18 Nov 2022 05:43
Commander Vil KleistCommander Vil Kleist 18 Nov 2022 05:41
in discussion Hidden / Per page discussions »

Bawal ang biot, makaliwa, biotan, at mga Nazbol rito.

by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 18 Nov 2022 05:41
Commander Vil KleistCommander Vil Kleist 20 Jul 2022 06:28
in discussion Hidden / Per page discussions » RPC-121

Original English Document: http://rpcauthority.wikidot.com/rpc-121

Original Writer Credits: mewstromewstro

Crosslationist: Commander Vil KleistCommander Vil Kleist

by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 20 Jul 2022 06:28

** HAPPY PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY, PILIPINAS! **

This day is the Independence Day of the Philippine Nation, and I as the Head Admin of this RPC-wiki crosslation site along with the RPC staff of this site greet you a Happy Philippine Independence Day!!!

I wanna say my deepest thanks for the supporters of the "Awtoridad ng RPC" and for those who are still around as site members here, it is great in knowing that you Philippine Nationalist writers are still around in these parts.

MABUHAY ANG MAHARLIKANG PILIPINAS!

Please go to the info section on this site and please read everything on those within that tab.

No need for a greenlight fam! All you need is two people doing some critique on your work and you'll do fine!
So to post your drafts on the forum:

Step 1. Make your drafts on this sandbox and feel free to edit as you deem fit.

http://rpcphsandbox.wikidot.com
Step 2. Announce your draft: Whether it's translation/rpc-ph/-js!
Step 3. We'll do our best to advice you in creating the final product!

For more information, please message me.

I just got accepted as a member to this site. But it seems that there's a very few members here tho.
I have also tried applying to the main rpc authority site and the scpwiki but my application is still pending. I highly doubt that i will get accepted at the scpwiki tho.
I now have plans and ideas for rpcs that i might be posting soon enough. I just need some time to familiarize with things as it seems that theres aspects that only exists in rpc but does not exist in scp, such as the threat level, and those terminologies like beta (something like that).

In the meantime, i would humbly ask you guys for ideas on how to start posting rpcs here. Does the rules in posting rpcs similar to the scp wiki(such as you needing a greenlight or something)?

advices for a noobie like me by killtrackkilltrack, 17 Aug 2020 16:05
The AECT
Commander Vil KleistCommander Vil Kleist 30 Jul 2020 23:48
in discussion Forum / Drafts Forum » The AECT
[[include component:ratetranslations=show|translationblock=pl.png ]]

[[toc]]


Ang AECT


Ang Anderson-Eckhardt Coherency Test (AECT) ay batay sa Anderson Coherency Scale. Ang Dokyumentasyon ay makikita dito.

Ang AECT ay sa kasalukuyan ang pinakatumpak na kilalang paraan sa pagkuha ng kumakasya na sapat na kagalingan ng pagbabasa sa ACS para sa isang pinagbigyan na espasyo. Ang pagsubok ay binuo ng 3059 na nagiisang mga pagsubok, kahit alin sa paghahawak ng makukuhang pagbasa ng kahit alin sa "mababa na kalinawan", "gitna na kalinawan" o "mataas na kalinawan". Ang huling Pagbasa ng ACS ay nagsisilbe bilang gitnaan sa lahat ng bunga sa kinalalabasan na ginawa ng batayan na AECT sa nasusunod na paraan sa pagtataya.

1. Gumawa ng mga nagiisang AECT na mababang uri na pagsubok kung ang pagsubok ay nagpapakita ng malakas, gitnaan, o mababa na kalinawan na may kaugnayan sa isang pinaghimpilan na pagsubok na gumagawa sa batayang-linya na katotohanan
2. Ilipat ang kaayusan ng data sa loob ng pamilang na listahan may may nasusunod na mga kinabibilangan. 

Mataas na kalinawan      » isang kinabibilangan ng pamila na 2 
Gitnaan na kalinawan » isang kinabibilangan ng pamila na 1
Mababa na kalinawan       » isang kinabibilangan ng pamila na 0.

Magkakaroon ka nang listahan na sumusunod sa mga bilang 0, 1 at 2 at wala nang ibang bilang.
3. Kunin ang gitnaan (tamtaman) ng kaayusan ng data. Ang kinalalabasan ay isang numero sa gitna ng 0 at 2 kung ginawa ng tama. 
4. Kunin ang kinalalabasan at palaramihin ito gamit ng 3

Gamit ng pagsubok na ito, ang pinakamataas na pagtatala ay magresulta sa 6 na may pinakamababa na bilang 0. Sa teoretika, maaari ang pinagbibigyan na espasyo nag mamayari ng lebel ng kalinawan mas mataas pa sa 6; gayon man, ang pinagusapang espasyo ay hindi pa na dokyumentado.

Karamihan sa mga mababang-uring pagsubok na nagbubuo sa AECT ay maaaring ayusin sa loob ng dalawang maiintindihan na kategorya. Ang unang kategorya ay binubuo ng mga payak na batayan na katwiran na mga katanungan at nagbubuo ito sa 27% ng mga mababang-uring pagsubok. Ang mga katwirang katanungan ay masasagot lamang sa isang tao na sa kasalukuyan ay nagtatayo sa isang piling lugar aa pagsubok, malapit sa lahat ay matatapon na paksa. Ang mga karaniwang katanungan ay nagsasabay ng "ano ang 1 dagdagin ang isa?" at "kung ang pinaglolooban ay nagloloob ng 5 bagay at kung ipaalis ko ang isa sa kanila, magkano na ang mga bagay na nagnanatili sa ilalim ng pinaglolooban?". Ang lebel ng kalinawan ay nagtitiyak na nabatay ito kung gaano ka tiyak ang sagot ng paksa.

Ang ikalawang kategorya ay binubuo ng mga pangunahing pagtitingin sa isang lugar o ng mga bagay na nilagay sa loob ng lugar. Ang mga mababang-uri na pagsubok na ito ay nagbbuo sa 36% ng AECT. Isang pangkaraniwan na pagsubok na maipagtatakbo sa mga pangunahing ganti at nagtitiyak kung ang mga ganti na ito ay sumusunod sa mga batas ng termodynamiko. Isang halimbawa ay ang paglalagay ng hayop tulad ng isang batang karnero sa loob ng lugar at ipinagtatala ang mga kinalalabasan. Kung ang karnero ay magganap gaya ng inaasahan, maaari na itong lugar ay may mataas na kalinawan. Kung ang karnero ay gumaganap ng naiiba dahil sa di-alam o di-malinaw na mga dahilan, ito ay maaaring katamtaman ang kalinawan ng lugar. Kung ang karnero ay magiging di-ayos na porma o di-tulad na pagbabago ng hugis o pagpapakita, ito ay maaaring mababa ang kalinawan ng lugar.

Ang mga nananatiling 37% na binubuo ng mga sarisaring mga pagsubok at pamaraan; hindi sila pangkaraniwan nakabagay sa karaniwan na tema o paglalarawan. Ang mga mababang-uri ng AECT na nagpapagawa sa paggamit ng mga taong paksa sa pagsubok ay magbalak ng maraming paksa sa pagsubom para mapupuno ng paglabas ng pagkakataon ng pagkiling. Sa mga madaming kaso, ang karamihan ng ibang pagsubok ay nagtutulot para sa wastong pagbabasa ng kalinawan

Kontakin si Dr. Eckhardt para sa buong dokyumebto na naglista ng kada mababang-uri ng pagsubok sa AECT.


Ang AECR

Ang Anderson-Eckhardt Coherency Reader ay isang makina na malaya sa AECT; ito ay may kakayahan sa pagautomatikong paggawa ng magaspang na hula para sa lebel ng kalinawan ng isang binigyan na lugar. Ang makina ay gumagawa lamang ng mga ilang dosenang mababa na uring pagsubok, ibig-sabihin na ang mga resulta ay hindi masyadong malawak. Ang kada madapit ay pumupunta sa porma ng isang hanay, kasama ang totoong lebel ng ACS na nahuhulog kung saan sa loob nito. Halimbawa, ang resulta ng isang ACSR ay maaaring maghanay ng 3.5 hanggang 4.7, na may kasama na totoong lebel ng ACS bilang 3.8

Ang mga AECR ay labis na mahal para gagawin. Kung ang isa ay kinakailangan ng labis, kontakin ang iyong Patnugot ng Site at kung pinahahalagaan na wasto, ang isang AECR ay ibibigay.

The AECT by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 30 Jul 2020 23:48

Ang Di-nasisiyahan na Kagutuman Hunger

[[module CSS]]

@import url(http://rpcsandbox.wikidot.com/component:kawaii-korps-theme/code/1);

.discovery {
   color: #333333;
   background-color: #f9f9f9;
   border: none;
   border-radius: 15px;
   padding: 10px;
   box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, .5);
}

.line hr {
   margin: auto;
   background-color: #333333;
   width: 95%;
}

[[/module]]

[[include component:rate title=rpc-880]]

[[include component:sidenote figure=Project Personnel Info|contents=

Ipinagtakda na Pasilidad: Site-279

Nangunguna sa Pananaliksik: Dok. Edwin Langbert

Ipinagtakda na MST(s): On-Site ASF

Patnugot sa Pagtatakip: Kap. Molly Ferguson
]]

Beta-Orange.png Beta-Orange Ipinagtala na Koda ng Penomena: 880


Klase ng Bagay: Beta-Orange
Mga Kagawaran Na May Tungkulin:  Anthropology.png Kagawaran ng Antropolohiya Biology2.png Kagarawan ng Haynayan Chemistry.png Kagarawan ng Kapnayan


 Psychology.png Kagawaran ng Saykolohiko

Mga Mapanganib na Anyo: h-regenerative.png  style="margin: Nagpapagaling na Panganib h-sapient.png Sapyent na Panganib h-transmutation.png Nagbabago na Panganib h-biohazard.png Haynayan na Panganib h-contact.png Hipuin na Panganib h-emotional.png Niraramdaman na Panganib h-sensory.png Nararamdaman na Panganib h-visual.png  style="margin: Nakikita na Panganib

Mga Alintuntunin sa Pagpapaloob: Ang RPC-880 ay sa kasalukuyan ay nilagay sa loob ng pamantayan na selda sa loob ng Pakpak ng Pagpapaloob sa Mga Makatao ng Site-279. Ang selda ay ipinaglagyan ng mga pangunahing kagamitan at mga lilibangan tulad ng aliwin ng laruang bidyo at pansariling kompyuter na walang direktang kinalalabasan na koneksyon sa internet1.

Isang industriyalong salaan ng hangin ay ipinagpatukod sa silid-pagpapalooban ng RPC-880 para anihin ang RPC-880-1. Para sa dahilan ng pagpapatingin, ang pangseguridad na imprared na kamera ay ginamit para suriin ang silid ng RPC-880.

[[include component:image-enlargename=https://cdn.discordapp.com/attachments/604732158090805258/605825036665880587/880.jpg|width=400px|caption=Saykolohistang Edwin Langbert at ang Hakbang sa Pagtatala 45 ay nagsusuot para makapasok sa silid ng pinagpapalooban ng RPC-880.]]

Ang RPC-880 ay pinagtulot sa limitadong pribelihiyo sa pagsasalo ng hindi higit sa 4 na oras tuwing 2 araw kasama ang mga tauhan. Isang CSD na tauhan na walang kasaysayan ng pagmamarahas ay ipares kay RPC-880 and gumanap bilang kadikit na kasama.

Ang mga tauhan na nais na makikipagsama sa RPC-8802 ay dapat magsumite ng wastong dokyumentasyon sa kasalukuyang patnugot ng site. Kung ang kahilingan ay pinagtulutan, ang tauhan ay dapat magsuot ng pangbuong-katawan na PPE na may mga kasali na mga maskara na may salaan sa hangin na may nasamang mikropono at may makulay na proteksyon sa mata para sanggahin ang RPC-880-1 at ang epektong memetiko ng RPC-880.

Sa pagsugod ng mga RPC-880-E1 na pangyayari, lahat ng mga tauhan sa loob ng silid-pagpapaloob ng RCP-880 ay dapat magbakwit sa selda ng pagpapalooban, ang mga tauhan na mabigo sa paglabas sa selda ng pagpapalooban ay isa-alang-alang na terminado.

Pagkatapos sa pagbabakwit, ang selda ay dapat sasaraduhin at may mga dalawang hose na bumaba patungo sa pinagkakainan na labangan na makikita sa loob ng selda. Ang Hose #1 ay magpapalabas ng 80 kg ng karne3, habang ang hose #2 ay nagpapalabas ng 75 na l. na may halo na sarisaring kalamnan tulad ng tubig/soda/tubig na may taba. Sa kahit anong mangyayari huwag ibibigay kay RPC-880 ang nabulok na karne.4

Kapag natatapos na ang RPC-880-E1 na pangyayari, ang RPC-880 ay dapat ihiwalay para sa tanging-panahon na dalawang (2) linggo, habang ang malayong pagpapanood sa pamamagitan ng termal na kamera ay nagpapatuloy. Kapag ang dalawang-linggong tanging-panahon ay nagtatapos, ang nakasanayan na alintuntunin sa pagpapaloob ay muling magpapatuloy.

Sa pangyayari ng isang di-marahas na siwang sa pagpapaloob, ang mga tauhan ng ASF ay pinayuhan sa paggamit ng di-marahas na paraan sa pagpapalakas o direktahin ang RPC-880 patungo sa selda ng pagpapaloob nito, kung ang mga balak sa pakipagusap ay nabigo o ang RPC-880 ay nagtataas na sa loob ng marahas na pagganti, ang mga tauhan ng ASF ay ipinagtulot sa paggamit ng CSD na napupuno ng RPC-880-1 para gumanap bilang tukso.

Kahit anong mangyari huwag banggitin ang GoI na "Kabushiki Kawaii" sa paligid ng RPC-880.

[[include component:image-enlargename=https://cdn.discordapp.com/attachments/605869674629955584/605870015333400596/RPC-880.jpg|width=400px|caption=RPC-880 nakikita sa pamamagitan ng termal na biswal.]]

Pagpapalarawan: Ang RPC-880 ay isang sentyent na amorpong masa ng di-alam na materyales at kinabubuohan, na may taas ng 2 metro at bigat na ███ kg. Isang seryal na numero kasama ang logo ng GoI "Kabushiki Kawaii" ay maaaring makikita sa likod ng "ulo" na pook ng RPC-880.

Ang RPC-880 ay walang maaaring tiyakin sa pagmumukha na kaanyuan o kahit anong malinaw na nagdadama na organo, kasama na rin ang walang pagmamayari ng mga mataas/mababang sanga o nagaanyuan ng mga sekswal na organo na kahit anong uri.

Kahit nagkukulang ito sa mga sinasabi, ang RPC-880 ay maaaring makapersibo ng ingay at biswal na sigla katulad na rin ang pagbokalmente at paguusap ng maayos>.5 Ang RPC-880 ay maaaring makagalaw sa bilis na 5.0 km/o sa paraan sa paghahaba ng paunahan bilang amorpong masa o sa pagpapalabas ng parang binti na mga kabit, katulad din sa pagpulot at paggamit ng mga bagay sa paghahaba ng mahagi ng masa nito para makagawa ng braso.

Ang panlabasan ng slaym ng RPC-880 ay may pigmentasyon ng isang pamantayan na taong-Kaukasyan, pero sa alisagang pagkakataon, ang kulay ng balat ay nagpapalit ng sarisaring hanay ng mga pigmentasyon.

Isang pagsusuri sa ekis-reyo ay ipinaggawa sa RPC-880 ay nagpapakita ng deteryoradong kabutuhan ng babeng tao na gumanap bilang nagaalalay na kuwadro para balutin ng RPC-880.

Ang anomalong bisyal na epekto ng RPC-880 ay nagpapakita kapag isang tao ay makagawa ng direktang pagtingin sa RPC-880. Ang pagtingin kay RPC-880 galing sa kanto ng mata o pagdirektang pagtingin sa pagsuot ng plastik na lens na pinaglabo ng kinulay ay nagpawalang halaga sa biswal na epekto at nagpapakita ng tunay na kaanyuan ng RPC-880.

Kapag ang paksa ay tumitingin sa RPC-880 para sa kabubuohan ng tatlong segundo, ang pinagpersibo na kaanyuan ng RPC-880 ay magbabago sa pinakagustong sekswal na pantasya. Sa paganyang layo, ang mga nota ng pagtingin sa loob ng Log ng mga Biswal ay nagmumungkahi ng di-limitadong hanay ng pagpapalit na pagpersibo.

Kapag ang paksa ay nakikita ang RPC-880 sa bagong biswal ng kalagayan nito, sa di-tiyak o di-malay na paraan, ang RPC-880 ay nagpapalabas ng RPC-880-1 sa kapaligiran. Ang RPC-880-1 ay kinikilala bilang ishay na tataghay na kumikilos sa ibang bahagi ng binisa na katawan ng paksa; Kadalasan sa utak at balat.

Sa pamamagitan ng mga anomalong paraan, ang RPC-880-1 ay nagbisa sa utak upang magawa ang paksa na magiging walang-kibo sa ugali at para mararamdaman ang pagtaas ng positibong mga emosyon, nay may dagdag ng pagiisip sa pagtatalik at pagmahal sa loob-looban habang nagpapahilo ng sakit. Ang RPC-880-1 ay nagpapasanhi sa bahaging pagpapadisosyasyon sa kaugatang-ayos. Ito ay nagsanhi sa pagpapataas ng batayan sa paghipong madamdamin at pagpapalambot ng hipo ng paksa.

Ang pagbabago sa kaugatang-ayos ng paksa ay nagpapatulot ng higit na mapaniniwalaan na hanay ng mga paghipo na makukuha kapag makikipagsalo sa RPC-880, tulad ng paghipo ng "kaliskis" o "balahibo" o ibang mga liknaying kaanyuan na mapersibo ng paksa na pinagmamay-ari ng RPC-880, naghahanay sa kasanayan na pagiiba hanggang sa kulat ng balat patungo sa isang buong lagay ng mga kabit at mga artikulasyon8

Kapag natatapos na ng RPC-880 ang pagpapaakit ng paksa, gagawin ang paksa bilang nagmamahal na kapares, at pagtratohin ang paksa ng may katutubong-hilig, na nagbibigay sa kanila ng mga kinakailangan sa isang platonik o sekswal na pagmamahalan.

Mga Karagdagan:

« RPC-879 |o RPC-880 | RPC-881 »

@@[[module css]]
@import url(http://rpcauthority.wikitdot.com/component:research-theme/code/1);
[[/module]][[include component:rate ten=show]]@@

> Val,
>
> Ito ang aming kasulukuyang pangunahing-sulat ng V2/12 para sa DHPS. Alam na naman na ito ay isang trabaho sa loob ng progreso, at hinihintay namin ang Lupon ng mga Patnugot na magkumpirma sa wastong halo ng mga katotohanan at mga dikatotohanan. Pinilit nila na kahit 15% ng lahat ay buong dikasaysayan, alin ay parang sumusobra. Kahit na, ipaalam mo sa akin ang iniisip mo, at ipadala ko sa iyo ang buong bersyon kapag ang mga kaha galing sa Mga Arkibo at Mga Tala ay dumating na.
> 
> Hanggang ngayon sinabi pa rin nila na kadalasan ng mga noong ika-17 at ika-18 na siglo na materyales na pangpananaliksik ay MiA pagkatapos ng isang siwang sa pagtatakip noong huling buwan, pero gagawin ko na maposte ka. Kadalasan ng mga tapos-digmaang mga bagay ay dibuo din, kahit na madami tayong mga materyales galing sa mga tauhan ng AEDF. Ito ay limitado pa rin, kahit na. Makikita mo.
>
>
> -Doug

+ __Ang Maikli na Kasaysayan ng Awtoridad__

[[include component:image-blockname=OAS_DHPS.png |caption= Opisina ng Pagsusuri at Agham, Patnugutan para sa Kasaysayan at Dikasaysayang mga Pagaaral]]

//Ika-2 serye ng ika-12//
Sa pamplet na ito, inihatid sa inyo ng Opisina ng Pagsusuri at Agham para sa Kasaysayan at Dikasaysayan na Pagaaral, makikita mo ang maigsi na mga sunod-sunod na mga pangyayari ng kasaysayan ng ating katatagan, mula sa pangunahing ugat sa loob ng Huling Gitnang mga Taon patungo sa modernong pagpoporma sa loob ng ika-19 na siglo.

**Payuhan ang Sarili:** Para sa mga dahilan ng kronohikal at teleyolohikal na seguridad, ilan o lahat ng mga pangyayari na ipinapakita dito sa loob ng kasaysayan maaaring bahagi o buo na pinipeke. Kontakin ang iyong kinatawan ng DHPS ng site para sa karagdagan na impormasyon.

------

+++ **Ang Auctoritas Impertus**
[[collapsible show="+Ika-15 na Siglo" hide="-Ika-15 na Siglo"]]
//1456:// Sa loob ng paghahanda patungo sa di-pagtupad na makuha muli ang Constantinople galing sa mga Turko, Binuo ni Papa Callixtus III ang //Auctoritas Impertus//, isang hating-malaya na sanga ng Panunungkulan ng Papa sa Pagsasalakay na inatasan na may kasama sa pagpupunta sa itaas at sa dako pa roon ng pulitikal na mga hati ng Europa para labanin ang lumalaki na mga pagpasok ng mga Turko sa Kristyanong Europa gamit ng kahit anong kinakailangan, kahit ang higlikas. Ang Auctoritas noong una ay binuo ng mga klero, pero agad lumalaki sa pagtrabahuhin ng mga pantas, mga taong tuwirang tumatanggap ng makalangit na inspirasyon, mga alkemista at mga kawal galing saibayo ng Binyagang Kaharian.

//Ika-16-17 ng Hulyo, 1462:// Mga ahente ng Auctoritas, na sumama kay Vlad III ng Wallakiya, gumamit ng anong pinaglalarawan noon bilang "halimaw ng dugo" sa isang pagdaluhong sa kampo ni Sultan Mehmed II sa gabi. Ang pagsalakay ay higitang nabigo dahil sa malaking bahagi ng nilalang ay binasag ang lagak nito, pero ang salita ng kapangyarihan na ginamit ng Auctoritas sa Simbahang paglilingkod ay agad kumalat.

//1468:// Si Plutarco do Biasio ay bumuo ng [http://rpcauthority-ph.wikidot.com/the-history-of-the-lexicon-auctoritas Harpocrationis Lexicon sa Impertus Auctoritas,] ang unang glosaryo ng //Auctoritas// na mga kaparaanan at ibig-sabihin.

//8 October, 1480:// Ang mga espiya ng Auctoritas ay kumuha ng kalamangan sa mga kaigtingan sa gitna ng Muskobi at sa Gintong Lipon ni Akhmat Khan para umalis ng madali kasama ng mga pinakamalaking natipong mga lihim na mga dokyumento na unang ninakaw ng mga Mongol habang sa Pagsupot ng Baghdad sa loob ng 1259. Ang mga ito ay kasama ang ilan sa mga pinakalumang na nabubuhay na trababo na naglalarawan sa mga pilosopiya at mga paniniwala ng ano sa kasalukuyan na tinatawag bilang [[[children-of-nihil-hub|Mga Anak ni Nihil]]].

//1480-1482:// Na may kasamang tulong galing sa makaharing pamilya ng Portugal, ang manlalakbay na si Diogo Cão ay nagsimula ng isang malawakang paglalakbay sa kanlurang baybayin ng Afrika. Ang Auctoritas ay naguumpisa ng kanilang mga pangunahing mga patungan sa Afrika
[[/collapsible]]
[[collapsible show="+Ika-16 na Siglo" hide="-Ika-16 na Siglo"]]
//May, 1521:// Si Pope Leo X ay palihim na nagutos sa pagpatay kay Martin Luther. Siya ay pinaghadlangan sa loob ng kagubatan malapit sa Wittenberg ng mga ahente ng Auctoritas sa ilalim ng kubiyerta bilang mga tapat na nagsisilbe kay Frederick III, Elektor ng Saksonya. Pinalitan nila ang orihinal na Luther na may parang makalawang katawan o kamukhang kambal, kinuha ito kasama sa kanila papunta sa Kastilyong Wartburg sa Eisenach. Ang kapalaran ng "totoong" Martin Luther ay nananatiling di-alam.

//14 April, 1561:// Ang mga ahente ng Auctoritas ay nagsisiyasat ng mga misteryong mga kulto ng Protestante sa Nuremburg ay kasangkapan sa pagbagsak ng isang "Tatsiha ng Madilim na Gabi, nagsikap sa pamaraan ng di-alam na mga Sining para palabasin ang Ostiya ng mga Nakakatakot na mga Nilalang sa ibabaw ng kalupaan." Ang mga nananatili sa behikulong ito, at mga nananahanan nito, ay isusunog pagkatapos ng ilang araw, na may pampook na paghahanap ng mangkukulam bilang pagtatakip na kuwento.

//1585-1590:// Ang Ingles na sanga ng Auctoritas ay naglikha ng kanilang pangunahing Hilagang Amerikanong pulutong pananaliksik sa Roanoke, Virginia. Ang mga pagdambungin ng mga pampook na mga rasa ng mga anomalong mga nilalang, na ngayon ay madalas na alam sa loob ng pananalita ng Awtoridad bilang mga 'Balatlakad', na kailanganin sa pagtunaw ng satauhan ng pulutong sa hanay ng mga pampook na dayuhang mga lipi.
[[/collapsible]]
[[collapsible show="+17th Century" hide="-17th Century"]]

//1 Enero, 1601:// Sa ilalim ng mga suporta ni Papa Clement VIII, ang mga alkemista ng Auctoritas ay nagwagi sa paglagay sa isang fray na taga-Sardinya sa pangalan na Ernesto Macetti sa ibabaw ng kalatagan ng buwan. Ang pagbalik sa kanyang namuo sa lamig at mabalasik-nasunog na bangkay sa Daigdig pagkatapos ng ilang segundo nagpapauna sa pagkaltas ng lahat na plano sa paglalakbay sa ibat-ibang mundo sa mga nasusunod na ilang mga siglo.

> KULANG NA TEKSTO, ILAGAY DITO MAMAYA
> -Doug
[[/collapsible]]
[[collapsible show="+Ika-17 na Siglo" hide="-Ika-18 na Siglo"]]

//Nobyembre-Disyimbre 1793:// Bilang bahagi ng mga nangyayaring mga sugpuin ng mga relihiyosong mga aktibidad sa loob ng Fransya, ang Pambansang Kumbensyon ay nagutos ng pagtitiwalag ng lahat tauhan ng Auctoritas mula sa teritoryo ng Fransya. Hindi sila babalik ng pormal sa higit pa sa dekada, kahit na madaming tangka ay ginawa para muling makuha ang mga artipak at mga anomalya nananatili pa din sa kamay ng mga taga-Fransya.

[[/collapsible]]

Containment Division Lore

Intro


Engineering Component

Ang Component ay isang malaking departamento na may malawak ng responsibilidad sa Sites at sa pagtratrabauhan. Ang mga tauhan dito sa Depatamento ay nagpapalawak ng global na imprastraktura ng Awtotidad, plano at pagpapatayo ng Site at sa pagsunod ng paggawa ng mga bilangguan ng Prolab ng may malaking katiyakan. Ang mga malalaking mamangha ng engineering ng tao ay palaging ginagawa ng mga propesyonal ng Component, na nakatago sa mundo, binabanewala ang karangalan sa kanilang trabaho.


Maintenance Union

Ang Union ay ang departamento na may responsibilidad sa pangkaraniwang pagkakkit ng ibang tauhan ng site. Tagalinis, tagaluto, low-level technician at tauhan ng logistik, at iba pa; ang mga tao na nagpapanatili na nakabukas ang ilaw, ginagawang matitirahan ang mga pasilidad at gumagawa ng maintenance ng mga kagamitan. Kakaiba ang pagbigay ng karangalan sa mga low-level na tauhan ng mga ibang Dibisyon, pero importante ang trabahong ito.

Ang pagrepresenta ng empleyado at sa mga sumusunod na pagtaas ng moral ay ang ikalawang benepisyon; ang totoong layunin ng Maintenance Union ay nakasalalay sa mga kamali ng tauhan sa laboratoryo, gwardya, at ang mga iba na napansin ang mga low-level na tauhan bago ng mga iba. Kunti magkaiba sa karaniwang pangyayati sa mga maintenance tunnel ay di-matataong hallway ay maaaring ipinapahiwatig ng containment breach; ang tao na nakakapansin lamang mga ito ay ang mga low-level na tauhan.

Sa paguulat sa mga ibang Departamento at Dibisyon ay nakaiwas ng mga sakuna sa lahat ng lugar ng Awtoridad. Palaging malakas sa kanilang daanan ang mga tagalinis, ang Union ay mapagmataas at matatagpuan sa lahat ng sulok ng Awtoridad.


Protocol Laboratory

Ang Prolab, na ganito ang pagkakilala, ay isang pambihirang pananaliksik at burukratikong departamento na may pananagutan sa paggawa ng epektibong Protokol ng Pagtatakip para sa mga RPC. May halong dalub-agham, inhinyero at liason officer, ang Prolab ay may kapantas ng kamay sa bluprint ng pagpapatayo ng isang bilangguan at espesipikong utos na ibinibigay sa gwuardya ng site.

Karaniwang nagtratrabaho kasama ng mga espesiyalisto ng Pananaliksik, experto sa seguridad ng Proteksyon at inhinyero ng Component, ang Prolab ang kumakatawan ng puso ng mga misyon ng mga dibisyon: sa pagpatayo nga kulungan para makatrabaho ang Pananaliksik at ang pagsisikap at dugo ng Proteksyon ay hindi nasasayang.


Authority Extraterrestrial Defense Force

Yima ulwe nobusuku

Isang amalgamasyon ng mga pamana ng Authority space program, ang AEDF ay nagtratrabaho at matatagpuan sa labas ng kapaligiran ng mundo kasama ng masulong na teknolohiya. Na talagang magkaiba sa pamantayan ng Dibisyon ng Pagtatakip na nakatali sa mga Site (gumagalaw ng mabilis sa kalawakan), ang AEDF ay isang tiyak at piling pwersa; nagsusulong ng sangkatauhan sa mga bitwitin at masmalayo pa.


Unusual & Interstellar Infrastructure Bureau

Ang mga experto sa pagpapatayo at pagpanatili ng labas-ng-mundong site ng Awtoridad; tulad ng imprastraktura ng Awtoridad sa buwan, kasama ng Site-019 (dating Fort Columbiad), ang Sauron Laser Installation, at Site-099. Karaniwang nagtratrabaho ng AIA para pigilan ang aksidental na pagtuklas ng ari-arian ng Awtoridad sa kalawakan ng mga mausisang sibilyan. Bukod pa rito, ang U&IIB ay ang karaniwang may pananagutan sa cross-dimentional na site at operasyon, lalo na mga non-euclidian na lokasyon.


Contractor Liaison Office

Ang Office ay ang pinakamalakas na bureau sa Dibisyon ng Pagtatakip, isang pagkilala sa mga totoong limitasyon ng lakas ng logistik ng Awtoridad. Naguutos ng Engineering Component na direktang nagpapatayo ng lahat na posibleng Site, lalo na sa mga walang espesiyal na kinakailangan ay mahal at sinasayang ang kanilang pagiging experto. Gayon din ang pagsasagawa ng pagkain at gasolina na kailangang gawin.

Sa bandang huli, sa pagpatayo at pagtustus ng kailangan ng mga Site ng Awtoridad, ang Office ay kumukuha ng mga sibilyan na kontraktor at itinatago ang totoong layunin ang kanilang trabaho. Pagkakasunod-sunod ng mga nararaming gobyerno ay pinapayagan na itago ang mga pasilidad ng Awtoridad na sa mukha ng lokal na militar o intelligence na kompanya; at sa mga ibang kaso, nagpapanatili ng malawak na katalog ng mga front companies


Department of Communications

Upang mapanatili ang pagiging independente ang Awtoridad sa mga malalakas na nasyonal na gobyerno at karibal na organisasyon, ang Awtoridad ay nangangailangan ng mabilis at siguradong paraan ng komunikasyon sa gitna na mga presensya sa bawat kontinente ng Mundo- at sa masmalawak. Sa katotohanan, ito ay isang aninong network ng kable at satellite, matibay at masulong, na kayang makatuklas ng kalamidad dulot ng anomalya at ang sikap ng karibal na espiya.

Ang Department of Communication ay ang tagapangasiwa sa pagpapanatili at pagpapatayo ng kanilang web; nagbibigay ng serbisyo bilang teknikal na consultant sa lahat ng Site, nagtratrabaho na kasama ng Engineering Component sa pagtratrabauhan, at nagtatago ang mga rekord kung may ibang tagapangasiwa o diver na nakatagpu ng comms cable sa lugar na wala dapat yan.

Pagpapanatili ng mga phone at data na linya na nakabukas sa anumang bayad; karaniwang di-kinakakilala, ang Comms Department ay nakakaalam ang halaga ng trabahonh ito.

Prottection Division

Magandang umaga bagong kaanib. Ako si Warrant Officer Briggs at tinatanggap kita sa Dibisyon ng Proteksyon. Ikaw ay napili para sumali sa aming dibisyon dahil sa inyong pambihirang pisikal na lakas at ang mga nakamit mo sa trabaho mo. Marami kang nakamit sa trabaho na mayroon kang puwesto dito, pero simula lang ito ng bagong kabanata ng inyong buhay. Mailalagay sa mundo na di mo dating nakita. Isang mundo na naglalaman ng mga palipat-lipat na kasuklam-suklam, mga aso na hinahabol kita na walang katapusan, at ang mga sakuna.

Ang mga iba ay maaaring mabigla, pero alam niyo na mayroon nanghihinayang sa inyong mga pandama sa mundong ito; ito ay ang bunga ng inyong hinala ninyo. Ang aming trabaho ay umaabot sa masmalayong mga tungkulin na hindi ang mga simpleng bagay lamang.

Ang inyong tungkulin ay simple: ikaw ang espada at ang kalasag. Tayo lamang ang nagproprotekta sa Awtoridad sa anumang demonyo na nanggaling sa mga madidilim na lugar sa mundo. Napili ka dahil ikaw lang sa mga iilan na nagtatayo upang protektahan ang pag-iiral ng ating mundo. Patunayan mo ang inyong halaga.

(CE-05) ███████ Briggs.


Introduksyon

Maligayang pagdating sa Dibisyon ng Proteksyon! Ang dibisyon na namamahala sa mga operasyong militar ng Awtoridad, na naglalaman ng puwersa sa lupa at pangdagat. Ang Dibisyon ng Proteksyon ay ang unang sumasagot sa mga pangyayari ng pagtuklas ng bagong anomalya, na agad nagsisigurado at paglalaman ng lugar ng pangyarihan. Ang Dibisyon ng Proteksyon ay ang namamahala rin ng Authority Central Intelligence na nagtratrabaho ay ang pagtuklas ng mga potensyal na espiya at nagsisigurado ng pagtagos ng kaalaman.


Authority Security Force

Ang ASF, kilala rin bilang Authority Security Force, ay ang pakpak ng depensa sa Dibisyong ng Proteksyon na may pananagutan sa karaniwang depensa, seguridad at koordinasyon ng logistik sa loon ng Authority Site, mobile command centers at listening stations. Ang ASF ay nagbibigay ng serbisyo bilang isang mabilis na sumasagot sa mga panganib sa loob o labas ng pasilidad ng Awtoridad na may kakayahan sa pagorganisa ng puwersa sa loob ng ilang minuto ng pagganap ng insidente. Lahat na ASF na tauhan ay sinasanay sa ibat-ibang papel ng labanan at pagsuporta.

Ang tauhan na marami ang kanyang nakamit sa trabaho ay maaaring bigyan ng pagkakataon sa pagtaas ng ranggo sa mga ibat-ibang kurso para makakuha ng di-komisyon o komisyon na designasyon. Sa pagtapos, nakahanda na ang tauhan sa pagbigay at pagpasa ng utos sa masmababang tauhan at magmahala ng kontrol sa indibidwal na sektor ng nakagarison na puwersa.

Habang ang senior commisioned officers ay namumuno sa administrasyon ng indibidwal na ASF na garison sa kani-kanilang pasilidad, lahat na tauhan ng ASF ay sumusunod sa isang sentralisadong istruktura ng paguutos, na ang sentralisadong naguutos ay ang senior-most platform. Lahat ng utos na nagpapaniliti ng pag-andar ng ASF at ang mga tauhan ay ibinibigay o ipinapalit ng sentralisadong naguutos at nagbibigay ng serbisyo bilang ang huling awtoridad.

DEFENDI OPERATIONES


Authority Central Intelligence

Ang ACI, kilala rin bilang Authority Central Intelligence, ay ang espasyalist na pakpak ng Dibisyon ng Proteksyon na may pananagutan sa koordinasyon ng kaalaman, counter-intelligence, cyber-security, at espionage networks sa labas at loob ng pasilidad ng Awtoridad. Ang mga operatiba na apilyado sa ACI ay nagoobserba at sumusunod sa mga ibat-ibang tingga na naglalaman ng militar, gobyerno at komersiyal na koneksyon na may kaugnayan ng interes ng Awtoridad, pagalala at panganib. Lahat ng impormasyon na nakuha ng mga ACI ay iprinoproseso para tanggalin ang di-nagkakaalinsunod o di-maaasahang impormasyon.

Ang ACI ay may pananagutan sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko/obstruction paghuhuli at paginteroga na di-apilyadong saksi sa mga anomalyang pangyayari o operasyon ng Awtoridad. Sa mga pagkakataon na malaki ang lawak ang pagtago ng imposmasyon ng publiko, maaaring gumamit ang amnestics sa lahat na saksi.

Habang nagpapanatili ng sentralisadong istruktura sa paguutos, ang mga ACI na tauhan ay ibinibigay ng makabuluhang kakayahang umangkop sa undercover na operasyon at pinapayagan na gwin ng mga naaangkop na galaw sa paglutas sa mga pangyayari na ang misyon ay nasa panganib. Ang mga ACI na tauhan ay ipinapayagan rin na gumawa ng obserbasyon ng ibang tauhan/ ebalwasyon ng tauhan sa mga pangyayari ng aktibong pagkahabala o suspisyon tungkol sa galaw ng ibang tauhan, katapatan o paghuhusga.

TACITUS COLIMUS


Mobile Specialized Teams

Ang mga MST, kilala rin bilang Mobile Specialized Teams, ay ang kolektib na designasyon na ibinibigay sa mga grupo ng tauhan ng militar na may pagkatangi sa ibat-ibang trabaho na may kaugnayan sa pagkakulong/paghahanap ng mga anomalyang bagay at ang pagtangal ng mapanganib na grupo. Ang mga MST ay ay hindi nagpapanatili ng trabaho ng infantry, embes, nagtratrabaho lamang sa mga tiyak na larangan na nangangailangan ng tiyak na katangian. Ang mga MST ay ibinibigyan ng sarili nilang arsenal at designasyon (callsigns) upang sumuporta sa mga operasyon at pagkakakilanlan.

Di tulad ng ibang asset ng Dibisyon ng Proteksyon, ang mga MST ay nagtratrabaho sa di-sentralisadong sistema sa paguutos, na ang indibidwal na grupo ay isinailalim sa mga grupo ng commanding officers. Naglalaman nito ng mga base ng operasyon, bilang ang indibidwal na detachment na MST ay maaaring magiisang maitalaga o ma-garison sa mga installation ng Awtoridad.

Lahat ng akitibong MST ay nakatala sa loob ng compiled database na naglalaman ng mga detalye tulad ng kanilang callsign, tungkulin, pagkakaugnayan sa mga anomalya at sa pag-archive ng mga dokumento. Kung may madagdag na bagong anomalya, mas maraming detachment ay maaaring maitatag at ang kani-kanilang detalyadong impormasyon.

SERVITE ET PROTEGE


Protection tone

Ang Dibisyon ng Proteksyon ay karaniwang nakapalibot sa pagtatapos, pagkukuha at sa pagbalik-kulungan ng mga anomalyang nilala na nasa labas o nakatakas sa mga Awtoridad. Haabg ang artikulo ay maaaring masulat tungkol sa pananaliksik ng anomalyang bagay, ang pagsusulat ay masangkop sa dibisyon ng pananaliksik. Ang layunin ng proteksyon ay tulad ng kanyang pangalan, pagprotekta. Mas angkop ito sa mga anomalyang bagay na nangangailang ng lakas, palaging inoobserbahan at pisikal na aspeto na hindi maibibigay ng mga ibang dibisyon.

Ang Proteksyon ay sa kabuohan, ay militaristik, gumagamit ng jargon, callsign at kagamitan. At nagoopera ma kasama sa kanilang ideyolohiya, tulad ng chain of command na nagdidikta kung sino ang kanilang sasagutin at kailan sila sasagot. Ang mga ito ay ang katigasan ng loob, at kung mayroon lumabag na sundalo sa anumang ranggo ay court martial o ibang mas malalang parusa. Katulad din ng mga kultura ng militar, naoopera sila ng "wag mong tanungin, wag mong sabihin" na sistema at di maaaring na ang anumang sundalo ay bukasang magsalita ng anumang impormasyon na hindi dapat ipubliko na aksidenteng nasabi. Mas angkop sa pananaliksik, na may kalayaan sa pagbahagi sa kani-kanila para sa layunin ng pagkakulong.

Kung magpaskil ng Protection Tone na artikulo, dapat siguraduhing lagyan ng "protection-tone" na tag. Dapat mo lagyan ang Protection Division na thema sa artikulo.

Dibisyon ng pananaliksik

Introduction

Maligayang pagdating sa Dibisyon ng Pananaliksik ng Awtoridad ng RPC. Ang aming layunin dito sa Dibisyon ng Pananaliksik ay palawakin ang kaalaman ng sangkatauhan tungkol sa sansinukob, sa pagunawa sa mga bagay na lumalabag sa mga batas nito. Sa mahigpit na pagsusuri at pag-aaral ng mga ibat-ibang bagay at pangyayari na nakuha ang Awtoridad ng RPC, nakahanap kami ng sagot na dati ay hindi natin maunawaan. Ang aming Dibisyon ay nagbibigay ng malawak na uri ng propesyonal na opurtunidad sa mga mararaming larangan. Ang mga sektor na nasa ilalim ng Dibisyon ng RPC ay ang mga sumusunod:

Anomaly Experimentation Team

Ang Anomaly Experimentation Team ay naghahanap ng mga pangyayari ng bawat RPC at nagsusulit ang mga ito para sa posibilidad na benepisyal na paggamit. Sa paghahanap ng kakayahan ng bawat bagay, nagbubukas nito ng pint para sa ibang sektor sa dibisyon at humantong saa mga mahalagang pagtuklas. Bilang ang pinakamalaking sektor sa Dibisyon ng Pananaliksik, ang mga ibat-ibang uri ng experimento ay ginaganap ng mga research teams. Ang mga experimento sa mga bagay ay pwedeng makiusap sa mga ibang sektor ng pananaliksik na kasama ng mga cross testing ng maraming anomalya. Parehong Bureau Of Acquisition at ang The Office of Analysis and Science ay gumagamit ng impormasyon galing sa mga Experimentation Team.

Ang Anomaly Experimentation Team ay nagtratrabaho sa mga malakihang laboratoryo sa mga sites sa buong mundo na may access ng mga top-end equipment at lahat ng uri ng anomalya. Ang mga grupo ng mga Junior Researcher ay nakatuon sa lahat na RPC na pinag-aaralan ngayon. Ang mga Team Members ay sabay-sabay na nagtratrabaho sa ilalim ng isang Senior Researcher at nagtratrabaho na kasama ng mga ibang team. Ang mga Senior Researcher ay nangangasiwa sa kanilang RPC at nagkoordinado ng mga pagsusulit. Ang Head Researcher ay ang nangangasiwa sa ng mga maraming anomaly teams at ang mga proyekto. Ang mga proyektong ito ay ang paggamit sa mga pagtuklas sa mga mata ng publiko at ang pagkuha ng mga kaalaman para ibago ang buong sangkatauhan

Sa paggamit ng mga pamamaraan na pang-agham, makakadiskobre tayong lahat. At habang nagdidiskobre tayo, bumubukas ang mata natin


The Bureau Of Acquisition

Ang Bureau Of Acquisition ay nagtratrabaho tungkol sa pag-papaunlad ng kabuhayan ng sangkatauhan at ang mundo. Ang Bureau ay ngalalaman ng Theistic, Viderics, Anti-Memetic and Kaballic Departments. Ang bawat departamento ay alinman di-kilala o di-naunawaan ang publiko.

Ang Theistic Division ay nag-aaral ng mga anomalya na sa mata ng mga tao, parang isang Diyos. And Department of Viderics ay nag-aaral ng mekanismo at paggamit ng Viderics neurotransmitter. Ang Crptology Department ay inatasan sa pagsusuri ng mga coded na mensahe galing ng mga RPC at nakuhang mensahe ng mga GoI o PoI. Ang Cryptology Team ay inatasan sa paggawa ng bagong pamamaraan sa pagtatago ng impormasyon ng mga dokumento ng Awtoridad. Ang Anti-Memerics Department ay nagtratrabaho sa mga self-restricting na impormasyon. Ang mga bagay na nag-censore ng kanilang sarili at/o ang mga censor na alam na ng utak. Ang Kaballic Division ay nag-aaral ng occult at ang mga ibang nakatagong kaalaman.

Ang mga Departamento ito ay inatasan sa mga espesipikong larangan na di-karaniwang di-nakikita ng mga mata ng publiko. Ang mga Researchers ay nakukuha para sumali sa mga departamento batay sa kanilang nakamit sa trabaho sa Anomaly Experimentation Team. Ang mga impormasyon na nakuha galing sa The Bereau Of Acquisition ay ginagamit ng Awtoridad upang palakasin ang puwersa para sa pagprotekta sa ating mundo.

Sa pagunawa sa mga dati na di-maunawaan ay sa pagkaloob ng kaalaman sa pagprotekta sa ating sarili


The Office of Analysis and Science

Ang Office of Analysis and Science ay nag-aaral sa mga anomalya na may kaugnayan sa mga pananaliksik ng mga ibang larangan ng pagsusuri na nauukol sa ating natural na mundo. Ang silbi ng opisina ay sa pag-hanap ng mga paraan sa pag-unawa ng mga bagay na nakasalubong ng
Awtoridad sa alin mang karaniwang pag-uunawa at sa paglawak ng ating kaalaman sa mga paksa. Ang Opisina ay naglalaman ng mga subsidiaries na bawat isa ay may nakapokus sa larangan. Ang mga kasama larangan ay Psychology, Philosophy, Botany, Cybernetics at Chemistry

Ang Office of Analysis and Science ay saan matatagpuan ang mga researchers na sanay sa kanilang larangan, na karaniwan na kumukuha ng tauhan sa mga publiko para sumali. Bawat malakihang site ay naglalaman ng isang specialized subsidiary teams. Bawat team ay ginagabay ng isang Head Researcher na magaling sa kanilang larangan, nagtratrabaho ng kasama ng Junior Researcher at Associate Researcher. Ang mga nadiskobre ng Office of Analysis and Science ay ibinibigay sa publiko depende sa confidentiality at ang epekto sa mundo. Ang impormasyon ay ibinibigay ng maigi para maiwasan ang kaguluhan habang pinapaunad ang sangkatauhan/

Galing sa ating pundasyon ng kalaman, magtatayo tayo


Research Tone

Ang Research Tone ay isang pormat na naitalaga sa pokus ng pananaliksik ng mga anomalya. Ang mga artikulo na ginagamit ng pormat ay naisulat bilang researcher's documnts; isang impormasyon ay ibinibigay sa unang parte ng artikulo para ibigay ang researcher ng pangunahing kaalaman tungkol sa anomalya. Ang Containment Protocol ng main format ay ipinapalit ng safe handling ang usage, isang grupo ng researcher ng impormasyon ay dapat alam at mga tagubilin na dapat nilang sundin kung nagtratrabaho ng kasama ng anomalya upang maiwasan ang kapahamakan sa mga tauhan, ang anomalya at pasilidad.

Kung mag-popost ng Research Tone article, dapat lagyan ng "research-tone" na tag. Dapat mo lagyan ang Research Dividion theme sa artikulo.

Nakita mo sa malawak ng seryosong masa, sa kalaliman ng kababalaghan at mahiwagang katotohanan na naaantay sa inyo. Maligayang pagdating sa Awtoridad.

Lahat ng tao ay takot sa bagay-bagay, pero ang pinaka-unibersal sa mga konsepto na nagbibigay sa atin ng katakutan at kakila-kilabot ay ang mga di-kilalang bagay. Umiiral kami sa pare-parehong paghahanap ng katotohanan at upang malaman ang mga di-kilalang bagay, upang ang mga bagay na di nating maintidihan ay hindi makakasama sa atin. Ang Awtoridad ay, ang mga taong tumatalon sa dilim, at kumukuha ng piraso, upang malaman kung paano ito gumagana. Tayo ang mga tagahanap na tumatalon sa kalaliman ng mga pambihira, mga guwardya na nagpoprotekta laban sa mga kababalaghan, at tagapagtayo ng hadlang na pumipigil sa mga di-possibleng bagay.
Sa loob ng maraming siglo, ang Awtoridad ay nakaprotekta ng mga malalking masa ng sangkatauhan sa mga anomalya at nilalang na kayang saktan ang mga tao. Ang aming mandato ay internasyonal at umaabot sa mga bituin. Ang Ahente ng Awtoridad ay palaging aktibo sa lahat na mga bansa at lupa sa mundo, nagtratrabaho na nagkasamasama sa kanilang kapwa katrabaho, at kasama ng mga may kaparehong organisasyon, para mapanatili ang kanormalan kung possible. Ang aming kakayahan ay may limitasyon. Hindi kaming nasa bawat lugar sa isang oras. Ang aming kalooban sa pananaliksik, at pagprotekta, at sa pagkakulong, gayunpaman, ay tulad ng limitasyon ng espiritu ng isang tao.

Ang sangkatauhan ay dapat manatiling ignorante sa aming pag-iral. Kahit kumikilos kami sa isang komunidad ng mga kapantay ng magkakaibang kultural at politikong pagkakahanay, ang aming iisang layunin namin ay palaging, at mananatiling ganito, upang kumilos bilang tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa mga kakaiba, sa mga imposible, at ang mga na masasama. Tumatayo kaming matatag, upang ang hindi manalo ang kaguluhan at kabaliwan.

-Ang Directorate


Mission Statement

Ang Awtoridad ay nagtatakbo sa lugar ng lihim bilang isang international extragovernmental agency na nagpoprotekta ng sangkatauhan laban sa mga nagbabanta ng kanormalan. Nagtratrabaho ang Awtoridad sa pagtigil, pagsira or unawaan ang mga anomalya sa may masamang epekto sa lipunan ng tao, kultura, pagiisip at pagiiral. Sa paraan ng patuloy na pagtratrabaho sa lihim, ang Awtoridad ay naghahanap ng paraan upang mapanatili ang Terrestrial sovereignty ang sangkatauhan at pigilan ang sibilisasyon na bumaksak sa kaguluhan.

Ang marangal na trabaho ng Awtoridad ay tatlong-tiklop:

Research

Ang Awtoridad ay maaaring matuto ng marami sa mga anomalya na kanilang matuklasan. Ang pag-aaral ng mga anomalya ay nagbibigay ng mahalagan pang-agham na pananaw na maaaring magamit para sa pag-unlad ng buong sangkatauhan. Ang pananaliksik ng Awtoridad ay nagbigay ng maraming pambihirang tagumapay sa lahat ng larangan na ngayon ay nagbebenipisyo ng buong sangkatauhan.

Protection

Sa loob ng operasyon, ang Awtoridad ay gumagamit ng anumang puwersa na nangangailangan upang sirahin o pigilin ng mga banta ng buhay ng mga tao at kabuhayan. Ang Awtoridad ay nagtratrabaho na kasama ang mga governments of the world upang ipamahagi ang kanilang mapagkukunan ng militar sa anumang lugar na nangangailangan nito.

Containment

Ang Awtoridad ay nagpapatayo at nagpapanitili ng mga ligta na pasilidad na kung saan naka-imbak ang mga anomalya, para sa pumigil ng mga banta sa pangkalahatang publiko, sa pagpapanatili ng seguridad ng impormasyon, at sa pagsasagawa ng pananaliksik.
Ang imprastraktura ng Awtoridad ay parehong nandito sa loob at labas ng ating mundo, at ang tauhan ay palaging naglumilipat, nagtatangal o ikulbi ng mga anomalya


Authority Operations

Ang Awtoridad ay nagpapaniliti ng kakayahan sa pagpapatakbo sa pag-deploy sa buong planeta sa kunting oras. Ang mga Embedded Authority informational assets ay maaaring maghatid ng impormasyon tungkol sa mga presensya ng isang anomalya sa maliit na oras, na nagbibigay ng oras sa preparasyon ng angkop at proporsyonal na tugon. Maraming ibang organisasyon na umiiral upang humanap ng paraan upang lumabag sa kanormalan para sa kanilang layunin, na nagiging mahalaga ang polisiya ng Awtoridad at ang kanilang mga tungkulin

Registered Phenomena Codes

Ang Awtoridad ay nagpapanitli ng extensive database ng lahat na nakapaloob at kilalang anomalya, nakategorya bilang Registered Phenomena Code na numero. O kilala bilang "RPC". Ang database ng Awtoridad ay nagbibigay ng containment protocols at summaries ng mga katangian at banta ng isang anomalya upang mapadali ang pananaliksik, pagkaloob, at paraan ng proteksyon.

Operational Security

Pumili ang Awtoridad sa pagpanatili ng tatag na sistema ng seguridad ng impormasyon, para maprotektahan ang seuridad at, sa mga iband kaso, mapanatili ang katinuan ng kanilang tauhan at ang pangkalahatang publiko. Ang mga tauhan ng Awtoridad ay nabibigyan ng security clearance na kumokontrol ang kalaliman at uri ng impormasyon na kailangan nilang malaman upang magawa ang kanilang tungkulin sa loob ng mas-malaking organisasyon. Ang seguridad ng impormasyon ay mahigpit na ipinatupad, at ang lumalabag ay maaaring ipakulong, tanungin at ibang diskretong parusa.

Our History

Ang Awtoridad ay may mahabang kasaysayan ng pagkakulong, siyentipikong pananaliksik at proteksyon ng mga anomalya, at lumaki sa istruktura at layunin para sa modernong lipunan. Para sa mas-maraming impormasyong tungkol sa kasaysayan ng Awtoridad, tawagin ang Office of Analysis and Science, Directorate for Historical ang Pseudohistorical Studies.

About the Authority by AdobongManokAdobongManok, 14 Jul 2020 03:08

Imagine Ed Caluag as a Global Director

by Commander Vil KleistCommander Vil Kleist, 11 Jul 2020 10:36

Clearance Level

Pangkalahatang-Ideya

Ang Authority security classifications, o security clearances, ay ang katayuan na itinalaga sa tauhan na nagpapahintulot para makakuha ng pinag-uri-uri o sensitibong impormasyon, kasama sa mga lugar ng Awtoridad na karaniwang nakasara sa mga karaniwang tauhan. Ang Clearance ay karaniwang limitado- most people can't access everything, pero ang impormasyon na may kaugnayan sa kanilang kasalukuyang proyekto. Sa ibang salita, ang clerance ay ginagawang pormal ang mga impormasyon na "kailangan mong malaman" para magawa mo ang inyong trabaho.

Ang Security Clearance ay sa kabuuhang hiwalay sa isang rangho at posisyon- ang malinaw sa bawat tao at nakadepende sa aktuwal na dapat nilang gawin. Isang halimbawa, ang administrator ng isang Site ay maaaring mababa ang access sa isang RPC kumpara sa isang Junior Researcher, dahil ano ang kinakailangan ang isang administrator sa isang anomalya?

Clearance Ratings

Ang Individual Ratings para sa clearance sa loob ng Awtoridad ay karaniwang sinusunod ng pamantayan na numero at letra na pormat (1R, 2P, 3C, 4A), na ang numero ay naitalaga ang clearance level (0-5, nakikita ito sa ibaba), at ang letra na itinatalaga ang Branch Code

Ang hindi kasama sa regulasyon na ito ay ang mga may anta na 0 at 5 na tauhan, na hindi na sumusunod sa Branch Code System.

Ang bawat isang Branch Dose ay nagpapakita ng kaninong dibisyon ng Awtoridad na naitalaga ang isang tauhan, ang R para sa Research, P para sa Protection, at C para sa Containment. Bukod pa rito, A para sa Affiliate, naitalaga sa miyembro ng kakampi o apilyadong Grupo o Gobyerno ng Interes na nangangailangan ng limitado at pansamantalang clearance para sa liason o information exchange work.

The Affiliate Branch Code

Ang Affiliate personnel ay itinuturing nasa labas ng dibisyonal na istraktura ng Awtoridad, kahit kasama sila sa trabaho ng partukular na proyekto ng isang dibisyon o operasyon. At sa wakas, tumanggap sila ang dalubhasang Branch Code. Ang Branch A ay palaging akting, na tumatagal ng ilang linggo o buwan na depende sa apilyadong tauhan, at kinakailangan na ma-renew para mapanatili ng seguridad ng impormasyon.

Ang apilyadong tauhan ay kahit minsan, di binibigyan ng level 5 clearance at ipinagkaloob lang ng mahigpit na level 4 sa anumang sitwasyon

Level 0

Ang Level 0 security clearance ay ang di-pormal na pagtatalaga sa di-mahalagang tauhan, lalo na sas Confined Subject (Disposable) sacrificial personnel (CSD-01234), test subjects, o contractors, na hindi nangangailangan ng access ng impormsyong na nakaugnay sa Awtoridad o ang kanilang ari-arian. Ang pag-access ng sensitibong impormasyon ng Awtoridad ay limitado at bahagyang impormasyon para ang level 0 na tauhan ay makagawa ang kanyang pangaraw-araw na gawain.

Ang Level 0 na tauhan ay palaging hindi binibigyan ng Branch Code maliban kung ang kanilang trabaho ay nanggaling sa isang dibisyon ng Awtoridad. Tulad ng isang konstruksyon na tauhan ay nasa ilalim ng Containment Division supervision ay maaaring mabigyan ng 0C clearance

Level

Ang Level 1 security clearance ay naitalaga sa nagtratrabaho na malapit pero walang direktang kontak sa mga RPC. Ang Level 1 na tauhan ay pwede , na may awtorisasyon, makatulong sa research at containment sa Alpha, Neutralized at Theta-level na anomalya. Limitado ang impormasyon na pwede nilang malaman kapag mas-mataas ang Containment Rating ang isang bagay, at sa pag-access sa mga support facilities na nangangailangan upang mapanatili ang containment o security procedures

Ang tauhan na may Level 1 clearance ay karamihang bagong empleyado na Research Support o sa mga ibang dibisyon na nag-tratrabaho bilang tagalinis, logistik, o administratibong posisyon.

Level 2

Level 2 security clearance ay karaniwang itinatalaga sa mga seguridad at mga tauhan sa pananaliksik na nangangailangan na direktang access sa detalyadong impormasyon tungkol sa anomalya na naka-contain. Ang Level 2 na tauhan ay karamihang tauhan sa seguridad, pananaliksik, field agents, at containment specialist.

Level 3

Ang Level 3 security clearance ay isang senior access level na ibinibigay sa mga tauhan na nangangailangan ng direktang access sa mga anomalya, at sa mas-malalim na impormasyon tungkol sa background, kalagayan at long-term contingency planning na nakapalibot sa anomalya. Ang mga tauhan na may Level 3 clearance ay karamihang tauhang administratibo, senior research staff, senior security staff at Mobile Specialized Team Operators.

Level 4

Ang Level 4 security clearance ay ibinibigay sa mga senior administrative officials na nangangailangan ng access sa operational data ng Rehiyonal at Site operations, kasama ang strategic intelligence tungkol sa operasyon ng Awtoridad at research projects. Ang tauhan na may Level 4 clearance ay karaniwang ibinibigay sa high-level leadership positions tulad ng Regional Directors, Site Directors, Department Heads, o Mobile Specialized Team Commander.

Level 5

Ang Level 5 security clearance ay ibinibigay lamang sa pinaka-mataas na ranggo na tauhang administratibo at nagbibigay ng di-limitadong access sa lahat ng impormasyon ng Awtoridad at restrictive access. Ang mga tauhan ng may Level 5 clearance ay para lamang sa mga Global Directors o ibang global-level operations at tauhang administratibo.


Administrative Personnel

Ang Awtoridad ay nagpapanatili ng hierarchial staffing structure para pangasiwaan ng impormasyon, pangaraw-araw na gawaing. at ang maintenance ng chain of command sa mga panahon ng sakunang pagtakas ng anomalya o security breaches. Habang ang Tauhang Administratibo ay naitalaga ng Branch Code bilang parte ng kanilang individual security rating, ang kanilang tungkulin ay karaniwang mas-malawak kaysa sa isang Dibisyon.

Head Researcher

Ang Head Researcher ay ang namumuno sa tiyak na subdibisyon o opisina (Bio-science, Mediacal, atbp) sa loob ng Site. Ang kanilang tungkulin ay sa pagtatag ng mga layunin at polisiya sa loob ng kanilang trabaho, pangapruba ng containment protocol, at koordinasyon sa ibang subdibisyon at/o ibang departamento. Ang Head Researcher ay karaniwang naitalaga sa pagkita ng malapit na OL-Sites bilang parte ng kanilang trabaho.

Department Director

Ang Department Director ay ang namumuno sa pag-direkta ng mga layunin, polisiya at responsibilidad ng isang departamento sa loob ng Site, tulad ng Security, Research, Medikal, Teknikal at Engineering, atbp. Ang Department director ay karaniwang itinataas sa Level 4 clearance, at ang naitalagang Branch Code tungkol sa anong dibisyon na sila ay namumuno. Ang Department Director sa isang Site ay bumubuo ng Site Management Team, na sumasagot sa at nag bibigay ng payo sa Site Director

Site Director/Area Director

Ang Site Director/ Area Director ay ang pinakamataas ng ranggo ng tauhan sa bawat isang pasilidad ng Awtoridad at sila ang may pananagutan para pagtuloy at seguridad ng pasilidad, at ang lahat ng ari-arian, proyekto, at naka-contain na anomalya. Ang Site Director ay karaniwang di pinapayagan na maging kasangkot sa reasearch, containment o proteksyon na trabaho sa RPC na bagay at di-nakakulong na anomalya para maiwasan ang pagkompromiso ng sensitibong impormasyon tungkol sa seguridad.

Ang mga Area Director ay may pananagutan sa mga pasilidad ng Awtoridad na hindi nagkukulong ng anomalya, tulad ng Observation Facilities, Reasearch Facitlities, Garrisoned MST Facilities, Protected Facilities at marami pang iba.

Parehong Site Director at Area Director ay may awtoridad sa patatayo ng bagong OL-sites o semi-permanent na pasilidad ng Awtoridad sa aprubal ng Regional Director. Ang tauhan na nasa ranggo ay mapapnatili ang Branch Code ng dati nilang dibisyon bilang pormalidad. Lahat ng Site at Area Director sa loob ng isang rehiyon ng Awtoridad ay nasa pangangasiwa ng Regional Management Team, na nagbabalita sa Regional Director

Regional Director

Ang Regional Director ay ang pinaka-mataas ng ranggo ng tauhan sa bawat rehiyon o kontinente na kontrolado ng Awtoridad. Ang Regional Director ay nagmumuno sa koordinasyon sa malaking lawak na Research, Protection at Containment na operasyon, pagapruba ng pagtatayo ng bagong Site kung nangangailangan, at humirang ng Site at Area Directors. Matatagpuan lang sila sa mga eksklusibong Regional Sites o Areas, na nagtatakbo bilang pangkomunikasyon, logistik at managerial hubs para sa kanilang trabaho. Ipinagbabawal ang kontak ng anomalya ang mga Regional Directors dahil sa sansitib na trabaho na ang kanilang ginagawa at ibalita sa mga Global Directors

Global Director

Ang Global Director ay tumutukoy sa administratibo na naglalaman ng matataas na ranggong opisyal ng Awtoridad. Na may kumpletong jurisdiksyon at access sa lahat ng sensitibong impormasyon sa loob ng Awtoridad, ang Global Director ay ang namumuno sa lahat ng operational duties ng Awtoridad sa buong mundo. Gayunpaman, dahil sa kanilang sensitibong trabaho, ang pagkakakilanlan, operation structure, at selection process ng mga Directors ay klasipikado, at direktang personal na kontak ng Global Director at Regional-level staff ay iilan lang.

Clearance Level by AdobongManokAdobongManok, 10 Jul 2020 08:21
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License