Mga Grupo ng Interes

MGA GRUPO NG INTERESBuong-pananaw: Ang dokyumento ay mayroong impormasyon tungkol sa mga sari-saring mga organisasyon at mga grupo na may pagkahihintulad sa Awtoridad na kung saan sila ay kilala sa pakikipagharapan sa mga paranormal at okkulto. Habang madaming iba't ibang organisasyon ay umiiral para magsugpu ng mga paranormal na aktibidad, mayroong ilan na gumagamit ng paranormal bilang paraan para makamit nila ang mas malaki na adyenda, at maaaring makonsidera ito bilang karibal sa Awtoridad. Ang kanilang mga layunin at paraan ay sinubaybayan at ipinagdokyumento ng Awtoridad para maiintindihan ang kanilang totoong layunin sa loob ng mundong paranormal— at sa ilan sa mga kaso, naghihinto sa kanila sa pagwasak ng sangkatauhan bilang buo.

Talaan ng mga Nilalaman

Simbahan ng Malthus
Kahanga-hanga! Ku.
Mga Industriya ng Nucorp
Ang Pandaigdig na Negosyo para sa Masangat na Pananaliksik
Mga Anak ni Nihil
Ang Matuwid na Proteksiyon-Sentral ng Awtoridad
Kabushiki Kawaii
Dibisyon ng Pananomalo na Pananaliksik ng Alimanya
Ang Akademya ng Totoong Sining

Kowd ng Banta

Simbahan ng Malthus

Kalaban­­

 • May Alam sa Awtoridad
 • Di-Nakapindong
 • Naghahanap
 • Tagapaglinok
 • Kalat
 • Damibansa
Church%20Of%20Malthus%20Light.png

Buong-pananaw: Yung ilan ay nakakita ng pagprogreso sa medikal ng mga uri ng tao sa ibayo ng nakaraang isang daang libong taon, at sa pagkarami ng kaparehong kahabaan at kalidad ng buhay, bilang isang kabiguan ng modernong buhay sa halip na lakas.

Yung ilan ay naniniwala na ito ay responsibilidad ng sangkatauhan para maitama at magunlad pa. Ang Simbahan ng Maltus ay ganoong lipunan ng mga bayolohista at mga radikal galing sa mga iba't-ibang siyentipikong larangan na nagkakaisa sa ilalim ng palagay na kung ito ay dapat magpapatuloy at magunlad, ang sangkatauhan ay nangangailangan ang pagpuwersa sa sarili na magprogreso, kahit sa pamamagitan ng mga sakuna na pangyayari, malakihang sukat na manipulasyon sa genetiko, o sa pagpili-patay ng mga populasyon na "namamanang mahina". Sila ay nagtatrabaho ng walang pahinga para makakuha ng mga anomalong bagay at pagbuo ng mga pangyayari na makapatay o pag-di-mababawi na malaking bilang ng popyulasyon pandaigdig para makamit ang kanilang mga layunin.

Ang Awtoridad ng RPC ay ikinonsidera ang organisasyon na ito bilang isang banta sa negosyo nito, mga layunin, at sa pagpapalawig sa buong sangkatauhan. Tulad nito, ang Awtoridad ay itinuturing na kailangan na kahit anong tauhan ng SnM ay makunan o barilin kapag makita, at ito ay nagiwan ng kahit anong pagpuro ng mga tangka sa pakikipag-ayos o pakikipagsama sa kanila.

Kahanga-hanga! Ku.

Di-Malaman

 • May Alam sa Awtoridad
 • Di-nakapindong
 • Tagapaglinok
 • Kalat
 • Damibansa
Amazing%21%20Co.

Buong-pananaw: Katulad ng mga maraming huthot na mga kompaniya na nakabase sa mga bansang na tumutubo, Ang Amazing! Co. ay isang kompaniya na gumagawa ng mga sari-saring mga produktong komersiyal na pumapagitan sa mga bagay na makakain hanggang sa mga instrumentong musikal at mga laruang pambata. Ang mga bagay na ito ay walang paltos na nagaangkin ng mga anomalong katangian at, kadalasan kaysa hindi, ay nagbabanta sa gumagamit at sa mga nasa paligid.

Ang mga parsela ng mga produkto ng Kahanga-hanga! Ku. ay palaging may kahawig sa mga kilalang tatak, kahit sa pagkopya ng mga maskot at mga pamansag. Ang tanging naaalinsunod na pananda ng kanilang mga produkto ay ang sagisag ng Kahanga-hanga! Ku., na kung saan ito'y kumpirmado na isang ahente sa memetiko na may kasamang epekto sa pagkaakit sa mga nagtingin nito para bilhin ang nakaugnay na produkto kahit na mas maayos ang paghatol nila.

Ang bansa na pinagmulan ng Amazing! Co. ay hindi matutukoy sa kasalukuyan. Ang mga pabrika na pinaghihinalaan na may kaugnayan sa grupo ay natutuklasan sa kada kontinente maliban lamang sa Antarctica. Mga impormasyon na nabahagi galing sa mga gobyerno ay nagmumungkahi na ang Amazing! Co ay nagbabarko ng mga produkto sa loob ng katutubong wika ng rehiyon, at mayroong halata na mga mali sa pagbaybay at balarila sa lahat ng mga bersyon sa mga produkto, anuman ang wika. Hanggang sa kasalukuyan, walang tao ay kilala sa ilalim ng pagtatrabaho sa Kahanga-hanga! Ku. ay nahuhuli at walang makikitang tao na nagbebenta ng isa sa kanilang mga produkto ay makatanda sa pagimbak nito o nakakita ng representante ng kumpanya.

Mga Anak ni Nihil

Kalaban­­

 • May Alam sa Awtoridad
 • Di-nakapindong
 • Naghahanap
 • Tagapaglinok
 • May Kayarian
 • Damibansa
NihilLogo.png

Buong-pananaw: Ang Mga Anak ni Nihil ay isang makabanal na grupo na sumasamba sa pagdalisay ng kalikasan at naniniwala na sa pamamagitan ng mga metamorpikal na pagsubok at mga likas na sakuna, sila ay makagawa ng isang utopyan na lipunan na malaya mula sa pagkabulok at katiwalian ng sangkatauhan. Ang organisasyon ay batikan sa pagsasamantala ng mga artipaktong lampas-karaniwan na may kaugnayan sa maksaysayan na mga makatha-kathang baha, pero hindi ito pumipigil sa kanila sa paggamit ng mga ibang pananampalataya na anomalo at mga banal na artepakto. Sila ay gumagana bilang isang pananampalataya na sumasakop, nakahanda sa paghigup at paglamun ng mga ibang makabanal na mga grupo para pagtatagin ang kanilang kinatatayuan, makakuha ng mga bagong palit, o makakuha ng mga anomalong artepakto.

Lahat ng mga sumusunod ay nagbabahagi ng dalawang kinakailangan na mga paniniwala. Ang isa ay ang Nihil ay nagsisilbi bilang estadong espiritwal sa pagpangingibabaw at bilang bathala, nanamamahala sa mga konseptong pagwawasak at kawalan. Ang iba ay ang mga tagasunod ay pawang mga sisidlan na sa pamamagitan ng patuloy-tuloy na pagsisilbi kay nihil at sa asetisismo, sila ay maka-akyat and magiging isa kasama ng kanilang kagalang-galang na Bathala. Sila ay naniniwala na kapag lahat na mga pangkat ay nagkakaisa sa ilalim ng kanilang bandila, ay sa wakas maaari nilang mapapabuhay muli ang Patay na Araw, isang bahagi ng Nihil, galing sa mga kalaliman. Ang apokaliptikong bathala ay magbibigay ng gabay sa kanila para magdadala ng isang baha na tumatapos sa katotohanan. Ang mga pangkat ng Mga Anak ni Nihil ay marami at madalas ang paghati-hatian sa pananampalataya, pagaway, at walang katapusan na pagiiba-iba ng mga araling-pambanalan.

Awtoridad ng Matuwid na Panggitna na Pagkalinga (RCPA o AMPnP)

Kalaban­­

 • May Alam sa Awtoridad
 • Di-nakapindong
 • Naghahanap
 • Tagapaglinok
 • May Kayarian
 • Pampook1
rcpa-logo-small.png

Awtoridad ng Matuwid na Panggitna na Pagkalinga (AMPnP, panlawakan na tinutukoy bilang mga 'Maka-Kapangyarian') ay isang alternatibong linyangoras na iterasyon ng Awtoridad nagsakop sa pamamahala ng kanilang mundo ng may paglantad. Sa una sila ay ini-udyok ng kanilang pagnanasa sa pagtatanggol sa sangkatauhan nang mas ganap at mahusay, sila ay nagkakaroon ng matagal na silang naging tiwali at mayabang sa kanilang pangingibabaw. Yumayakap sa paggamit ng mga anomalo para sa kanilang layunin, ang paniwalang-iba ng AMPnP sa "katarungan" ay nabaluktot sa loob ng isang paniniwala na nagaalipusta ng mga nagdadayo na mga anomalo at mga sumasalungat nang walang pinipili bilang 'mga buhong'. Kamakailan lang, ang mga tiyak na ugnayan sa pamamagitan ng linyangoras ng AMPnP at ang atin ay nakabukas; ang kanilang pagpapakita sa ating mundo ay aktibong nilalabanan, dahil ang kanilang paniniwala sa katarungan at lubos na kakulangan ng kapitaganan ay di-sanaysay sa ating Awtoridad.

Ang AMPnP ay naguupa o gumagawa ng mga anomalong tao sa malawak na sukat para maipapatupad ang panuntunan nito; kinkilala bilang Mga Tagapagtanggol, marami ay iniidolo sa loob ng propaganda ng estado. Habang karamihan sa Mga Tagapagtanggol ay lumalaban sa mga nagdadayo at nakasisira na mga anomalo (madalas na mas malakas kaysa sa mga katapat ng ating linyangoras, dahil sa bukas at malawak na magagamit na katangian ng mga anomalo), ang iba ay tumutulong sa kanilang mga PNA sa pagsugpo ng sari-saring mga panglokal na mga insurhensiya laban sa pandaigdigan na kapangyarihan ng Awtoridad.

Kabushiki Kawaii

Di-Malaman­­

 • May Alam sa Awtoridad
 • Di-nakapindong
 • Tagapaglinok
 • May Kayarian
 • Damibansa
KK.png

Buong-pananaw: Ang Kabushiki Kawaii ay isang limlupa, merkadongitim na kumpaniya na may kahusayan sa loob ng mga malataong anomalo. Ang pangunahing pokus ng kumpaniya ay ang paggawa, pagsanay, at mga pagbenta ng mga anomalyang ito, binibenta sila bilang mga tagapagsilbi para sa mga mayayamang mamimili o mga korporasyon.

Ang Kabushiki Kawaii ay kilala sa abilidad nitong makagawa ng mga anomalong malatao, kung saan pangunahing binibenta sa loob ng kalakalang pagtatalik. Ang mga anomalong malatao (pangunahin ang mga babae) ay ang pinakamalaking pagluluwas ng kumpaniya, na kung saan sila ay nakaranas ng kumbinasyon na pagiiba sa genetiko, paglalaba-utak, at pananakot ay madalas pina-ayos para gumanap bilang uliran na alipin sa pagtatalik ng indibidwal o tagapagsilbi, umaasa sa kung ano ang itinutukoy ng mamimili. Ang tumpak na paraan na ginagamit ng Kabushiki para makagawa ng mga produkto na ito ay di-nalaman, pero ito ay nagpahiwatag na ito ay isang paghalo ng bayolohikal na agham at anomalo na teknolohiya. Ang abot ng pagiiba sa genetiko ng Kabushiki ay umaabot sa kabila ng kakayahan sa paggawa ng mga malataong anomalya, pero ang kumpaniya ay pumupokus sa mga malatao dahil sa kanilang kasikatan.

Bagaman ang mga pangunahing dayag-tindahan ay kilala sa pagtaglay saanman sa loob ng Hapon, ang kumpaniya ay may mga opisina, laboratoryo, at tampukang pagsusuri na kumakalat sa ibayo ng mundo. Tulong galing sa mga bagay na anomalo, kumpaniyang dayag, at mga pakikipagharapan sa-ilalim-ng-mesa ay karaniwang ginagamit para mapipigilan ang mga pagtutuklas. Ang mga indibidwal na natitisod sa tapat ng grupo ay madalas nasuhulan para tumahimik o sila mismo ay nagiging mga produkto. Ang mga ahente ng Awtoridad nagtangkang pumasok sa mga laboratoryo ng Kabushiki ay ipinagsalita-salitaan na naging mga biktima ng kanilang mga pagsusubok, pero ito ay hindi pa makumpirma.

Ang Awtoridad ay nagtatrabaho para hulihin kahit anong mga anomalya na gawa ng Kabushiki Kawaii para sa pagtatanong at wastong pagpapaloob. Kung ang isang kumpaniyang dayag, laboratoryo, o tampukang pagsusuri ay makikilala, ang mga puwersa ng Awtoridad ay maglinis sa kinaroroonan at kunin kahit anong mga anomalya o mga makikitang pila para sa dahilan ng pagnanaliksik at pagpapaloob nito.


Mga Industriya ng Nucorp

Kakampi

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Sculptor
 • Structured
 • Multinational
Nucorp.png

Overview: Nucorp Industries is a multiversal conglomerate of applied scientific research companies, with subsidiaries observed across most alternate dimensions the Authority has access to. Unique instances of the group communicate via a byzantine bureaucratic system that is functionally infinite in size.

The Authority approached Nucorp after the end of the Second World War, offering a partnership with their obviously advanced manufacturing and applied materials sciences division. Under this agreement, the Authority and Nucorp established a joint manufacturing facility in 1956, which was subsequently utilized for the Battlecarrier project, ending in the late 1970s. Nucorp remains a valuable partner to the Authority, which frequently relies on their industrial base and expertise in reverse-engineering anomalous technologies.

GARD/DAFA

Hostile­­

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Seeker
 • Sculptor
 • Fractured
 • National2
GARD2.png

Overview: The German Anomalous Research Division3 was established by the leaders of the German National Socialist Worker's Party (NSDAP), in collaboration with former hard-line members of the Reichsokkultabteilung shortly after their consolidation of power. GARD was created as a regional containment agency which would work alongside the Authority. Relations swiftly broke down when it was discovered that GARD was actively weaponizing anomalous objects. The German branch of the Authority, which had developed considerable national ties to the German government, sided with the NSDAP. Fearing a revolt, a decision was quickly met to transport all movable anomalies in Europe to less invasion-prone countries such as the United States and South Africa. Ultimately, the German branch of the Authority would sever ties with the parent organization in 1937 and merge with GARD.

During and before the Second World War, GARD operated two primary branches. Ahnenerbe4 specialized in anomalous science, population control and eugenics, while Schwarze Sonne5 focused on occultic practices and applied mythology. GARD operated under direct military control, with a commanding general answering directly to Hitler and the German High Command.

The outbreak of war in 1939 led to the formation of the RPC Authority Volunteer Army for the Allied Forces (RAVAAF), composed of members of the Authority, MI13, and former members of the FOA, which would act as agents within resistance cells and military units to report/combat any weaponised anomalies created by GARD and possibly contain/neutralise them. Raids on GARD facilities by the RAVAAF were common throughout the war, but it was not until 1944 that MST Alpha-1 operatives were able to assassinate the organization's command staff. The resultant mismanagement, combined with attempts by individual GARD units to seize command of the organization, led to chaos in the lower ranks and substantial loss of support among the upper echelons of the German government.

The exact size and composition of GARD in the present day remains unclear. The organization has greatly decreased in size since the Second World War, and most of its original personnel are either incarcerated by the UNAAC or dead. GARD cell activity is fleeting and unpredictable, giving little indication of whether they still exist as a coherent organization.

The Academy of True Art

Ambiguous­­

 • Authority-Aware
 • Unveiled
 • Sculptor
 • Structured
 • National
vella_arte_outlined.png

L'Academia della vera arte or "The Academy of True Art" is an art school of European origin, though attempts to actually physically locate it have thus far proved unsuccessful. The Academy's membership includes numerous anomalous and non-anomalous individuals, and is believed to include various widely-known and famous artists, past and present. Members frequently operate under a variety of aliases, chosen for its thematic connections to the medium and style of art created by the artist.

Since the discovery of the Academy and their production of anomalous artworks, the Authority has become aware of a significant community operating against the Academy, in large part consisting of those either rejected by or banned from operating under the Academy's auspices. Many of these artists produce anomalous works which are volatile, dangerous, and unpredictable. The Academy has been compliant in providing information leading to the capture of the artists and the containment of their works, and has made it clear that such works go against the Academy's goals of creating anomalous art without disrupting the fabric of society.

The Academy's main goal is the promulgation of low-level anomalous artworks. They have consistently operated under the slogan "Reality is our canvas" throughout their recorded history, and tend to produce anomalies which involve novel but non-harmful physics or reality-alteration hazards. While the capture and interrogation of members of the Academy is of moderate priority to the Authority, their continued cooperation in identifying rogue elements must be kept in mind. Rejected or former Academy members are high-priority capture targets, especially if they have, or are in the process of, producing anomalous artwork.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License