Guide Hub

Mga Gabay

Ang pahina na ito ay nagaalagad na bilang sentrong tagpuan para sa mga gabay katudal sa pagsusulat, pagkoda, at pagkilos. 

Buod na mga Gabay


Pamamahala ng Site - Inaasahan namin na sumusunod ka sa Mga Pamamahala sa lahat ng oras. 

Gabay para sa mga Baguhan - Isang introduksyon sa site: dapat, hindi dapat at mga mahalagang gabay.

Gabay sa Pagsusulat


Gabay ng mga Manunulat - Ang buong pagtatanawan tungkol sa pagsusulat, mula sa pagsaayos ng pamamaraan hanggang sa pagkoreo.

Gabay ng Pagmarka - Paano magmarka (tag) sa iyong artikulo sa wastong pamaraan.

Polisiya ng Kanon - Ang buong pagtatanawan sa kanon, overview on canon, Lore Team and lore submission requirements.

Polisiya ng Pagsasalin at Pagsusulat muli ng isang Artikulo - Kung maaari o dimaari magsalin ng pahina at polisiya ng site sa pagsusulat muli bg isang artikulo.

Gabay sa Pagkritisismo - Paano magbibigay ng maigsing, at nakakatulong na kritiko. 

Gabay sa Pagkoda at Pagpormat.


Gabay sa Pagpormat - Paano mag popormat ng inyong mga pahina. 

Gabay sa mga Widyet - Paanong gumamit ng sari-saring mga komponento at tema na ginamit ng mga manggagamit. 

Gabay sa Pagskripto - Paanong gumamit ng Javascript sa inyong mga pahina.

Gabay sa Komponento ng mga Banta - Paano gumamit ng komponento ng mga banta sa inyong mga banta.

Sidenote Guide - Paano magtatagilid ng mga nota (sidenote) sa inyong mga pahina.

Gabay sa Pagbadge - Kailan maglagay ng mga badge kahit walang
» Huwag maglalagay ng mga badye nang walang pahintulot sa mga namamahala.

Niche Writing Guides 


An Informal Guide to Radiation - Paano sumulat ng parang nakakatoong radisyon. 

Kabushiki Kawaii Hub - Gabay sa pagsulat para sa Kabushiki Kawaii GOI.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License