Kabushiki Kawaii Hub

Buod

Ang Kabushiki Kawaii ay isang underground, maitim na merkado na kompanya na specialized sa mga anomalya na may pagkakapareho sa tao. Ang pangunahing pokus ng kompanya ay ang paggawa, pagsasanay, at sa pagbenta ng mga ito, na ibenebenta bilang katulong sa mga mayayamang kliyente o korporasyon.

Kilala ang Kabushiki Kawaii sa kanilang abilidad ng lumikha ng mga anomaly na may pahkakapareho sa tao, na karaniwang ibenebenta na ipinapasok sa sekswal na pagpangangakal. Itong mga anomalya (karamihan ay babae) ay ang kompanyang malaking ine-eksport, sa pamamaraan ng pagmanipula ng katawan, brainwashing, at intimidasyon ay inaayos ng anomalya nilang isang aliping sekswal o katulong, depende sa gusto ng kliyente. Hindi pa natukoy ang saktong pamamaraan kung paano naililikha ang mga anomalya, pero pinaghihinalaan na halo ng siyentipikong haynayin at anomalyang teknolohiya ang ginagamit nila. Ang kakayahan ng Kabushiki ng pagmanipula ng katawan ay makakaabot sa paglikha ng anomalyang tao, pero ang pokus ng kompanya ay sa mga may pagkakapareho ng tao dahil sa kanilang popularidad.

Bagaman ang pangunahing tindahan ng Kabushiki ay kilalang matatagpuan sa Japan, ang kompanya ay mayroong opisina, laboratoryo, at testing centers na nakakalat sa buong mundo. Tulong galing sa mga anomalyang bagay, front companies at sa-ilalim-ng-mesa na paghaharap ay karaniwang ginagamit upang hindi matuklasan. Sinumang tao na hindi sinasadyang nahanap sa grupo ay karaniwang sinusuhol o naging kanilang produkto. Ang Kabushiki Kawaii ay ipinopokus sa pagpapanatili ng kanilang pagtatago, at hindi aktibong humaharap sa Awtoridad pero ginagawa lahat na paraaan upang makatago kung natagpuan. Ang nga tauhan ng Awtoridad na sumalignit sa mga laboratoryo ng Kabushiki ay nabalitaan na naging biktima sa kanilang eksperimentasyon, pero hindi makumpirma nang mahusay.

Ang Awtoridad ay nagtratrabaho upang mahuli ang mga anomalya na nalikha ng Kabushiki Kawaii para sa interogasyon at para mapagkakaloob. Kung may natagpuhang delenterang kompaniya, laboratoryo, o sentro ng pagsusulit, ang pwersa ng Awtoridad ay dapat linisin at mabawi anumang anomalya o mga pili para sa hangarin na suriin at ipagpapaloob.

Mga RPC ng Kabushiki Kawaii

Ibang Dokyumento

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License