MI13 Hub

Sa buong ika-dalawampung siglo, ang Seguridad ng Monarko ay nagpapalawak sa mga kilusan nito at istraktura para siguraduhin ang pagkasapat sa seguridad ng Dakilang Britanya, sa panloob at sa panlabas na mga ugnatan. Ang pagsuporta ng mga masusing indibidwal sa loob ng gobyerno ay nagpatulot aa Britanta na magiging una sa hakbang laban sa kung sino nais ang magdulot ng kasamaan sa stabilidad ng ugnayan aa gobyweno, at sa mga naghahanap ng kinasanayan ng walang hadlang.

- [IPINAGREDAK], hul. Pangunahing Ministro ng Nagkakaisa na Kaharian Prime Minister


Ahente,

Sa mga oras ng ating kasaysayan bilang konstitusyonal na monarkiya, ang kaharian ang nagpapatuloy na nagdadala sa kanilang titulo bilang Nagkakaisang Kaharian, laban sa panlabas at panloob na mga banta noon at ngayon. Ang Korona ay nagkikilala sa iyong pagpupunyagi sa pangunahing mga linya laban sa mga gustong magkalupitan at kurupto na mga kilos laban sa korona, sangkatauhan, at ang bathala na siya.

Ikaw ay magtapak sa loob ng kadiliman, at magtanggol laban sa kasamaan na nagabang sa labas ng ating mga hadlangan, at may kasamang matuwid na matinding galit, patayin sila ng maypagtanggol sa Korona na tayong lahat ay may paggalang. Hindi ka nagiisa, nandoon ang mga iba sa kadiliman na maggagabay sa iyo sa paghanap sa bukal ng kasamaan, at sirain kung kinakailangan para maipagtanggol ang bathala at ang bansa.

Ito ay aking kagustuhan, at dakilang dangal, sa pagbati sa inyo sa Seguridad ng Monarko.

- Tagapagnood ng Seguridad ng Monarko


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License