MST Registry

Sa ibabaw ng takbo ng kasaysayan, may mga madaming taskforce na ipinaggawa para ipagtanggol ang Awtoridad at kumilos ng kanilang mga tungkulin para sa mga dakilang dahilan. Kung magiging sundalong taskforce, pananaliksik na taskforce o isang pagtatakip na taskforce, palaging nandiyan ang pangangailangan para sa magaling sa pinakamagaling. Ang mga Mobile Specialized Team, o MST, ay ang mga taskforce na sarisari sa tiyak na larangan, kalakihan, at buong paggana. Habang madami sa mga Mobile Specialized Team ay ginawa o ipinagbuwag sa ibabaw sa pagkilos ng oras, may mga kaunting MST ay kilala bilang mahalaga na gamit para sa pangkilos na seguridad ng Awtoridad.

Para makita ang buong listahan ng mga Mobile Specialized Team, pumunta dito.
Eden.png

MST Alpha-1 ("Mga Anghel ng Eden")

Ang Mga Anghel ng Eden ay ang sagot ng Awtoridad sa mga kahanga-hangang sundalo, at panlahatang galing kaysa sa pangkaraniwang sundalo, ang mga Anghel ay tinatawag sa mga pinakadelikadong misyon at bihirang ipinagpadala sa malawakang-oras sa pagtatakip na pinagbigay ang kanilang kaunting pinagkukunan at pinakamataas na pangangailangan.

Echo-08.png

MST Echo-8 ("Mga Manggagamot sa Salot")

Kahit ito ay sangkapin o daglipin, haynayin o nukleyar, ang Echo-8 ay palaging handa para dalhin at magaway sa loob ng pinakahaynganib na mga sitwasyon na alam ng tao. Kasama ng kada-operatibo na may kanilang taglay na sining, kahit saan na lugar o teranya, kung nakakalason, ang Echo-8 palaging nandiyan. Lahat ng mga hakbang ay handa sa pagtakip, paghinto, pagsalakay, pagtanggol at hindi lang para maligtas, pero magsalakay para sa layunin ng Awtoridad.

echo-13.png

MST Echo-13 ("Mga Naganggulo ni Charlie")

Ang mga Naganggulo ni Charlie ay isang hakbang na binuo ng mga nagaklas na mga pangkat na ipinaghusay para maging magaling sa pantubig, panlunsod at panghimpapawid. Ang kada isa ay ipinaglakas sa pamamagitan ng henetikong pagpapagawa ang nagpapaulo at nagpapalagay nito bilang pinakamataas na kahangang ahente. Nilagay sa labas-baybayin ng lugar ng Site-016, ang mga Naganggulo bi Charlie ay pinapadala sa lahat ng mga misyon sa Kanlurang Amerika sa loob ng espasyo ng nasasakupan ng Awtoridad.

Foxtrot-4%281%29.png

MST Foxtrot-4 ("Pinagayam")

Pagdating sa pagbabawi sa mga mahahalaga ang Foxtrot-4 ay ang pinakaunang mapipilian. Ipinaghusay para magkilos sa lahat na kapaligiran ang Foxtrot-4 ay dating nabuo para sa pagbawi ng mga nawawalang anomalong bagay. Ang mga yunit ng Foxtrot-4 ay pinapadala sa buong mundo at palaging nandiyan para tumawag ng may handa para mangayam ng kanilang mga tatamain sa lalong madali na panahon.

Hotel-1-transparent.png

MST Hotel-1 ("Mga Tagataaslupa")

Ang Mga Tagataaslupa ay isang pangunahing halimbawa sa isang pamantayan na Mobile Strike Team ng Awtoridad na pumunta sa itaas at sa dakong paroon. Pinaghusayan nila ang kanilang mga sarili bilang pinakamabilie at pinakamasining na hakbang na nagsasagot sa Awtoridad. Kahit may nangyayari sa susunod na pintuan o sa gitna ng buong Europa, ang Mga Tagataaslupa ay pinakamauna sa pintuan o pinakauna sa lugar para magsisiyasat at magtatakip.

Romeo-7_1.png

MST Romeo-7 ("Mga Nakabarong Na Maginoo")

Kapag dating sa panlunsod na mga kilusan ang Romeo-7 ay magaling. Binuo ng mga ahente na tiyak na pinaghuhusay sa pagkilos sa panlunsod na kapaligiran, ang Romeo-7 ay ang pinakaunang pagpipilian kapag dating sa mga kilos sa ilalim ng pagtatakip at pagbabawi ng mga anomalong bagay. Kung may sitwasyon sa loob ng panlunsod na lugar ang Romeo-7 ay nakauna na sa tanawin.

Sierra-8.png

MST Sierra-8 ("Mga Nagbabang-araw")

Kahit panglooban na korupsyon, pagpapatay, pagismagel, pagkakanulo o paghahanap ng isang potensyal na RPC, ang Mga Nagbabang-araw ay magimbestiga sa lalong madali pagkatapos nila matanggap ang utos. Binuo ng pinakamataas na sekreta galing sa kung saansaan na bahagi ng mundo, ang mga Nagbababang-araw ay maaaring wasto sa pagiging pinakamahusay na pangkat ng mga sekreta sa mukha ng Daigdig.

Tango-12.png

MST Tango-12 ("Mga Mata Galing Sa Himpapawid")

Ang Mata Galing Sa Himpapawid ay binuo ng mga operatiba na nakatago sa parehong panloob at sa naiibang nagsisilbe sa katalinuhan ng mga nasyonal na mga pamahalaan, na magaling sa pagtatanaw at nakatagong mga kilusan sa mga tauhan at mga grupo ng interes sa Awtoridad. Nangunguna sa maitim na mga operasyon, galawang pagespiya, o taglay na pagbabawi ng mga mahahalaga, ang Tango-12 ay maaaring magaklas sa muling sandali galing sa kung saan at kahit saan.

Uniform-1.png

MST Uniform-1 ("Sa Pamamagitan Ng Mga Mata Ni Bathala")

Kapag ang katotohanan ay bahaging nahuhulog dahil sa bihirang pagtataas o pagbaba ng kalinawan, Sa Pamamagitan Ng Mga Mata Ni Bathala ay pinakamagaling sa kahit anong tungkulin para matapos, kahit ang pagligtas, pagtatakip, imbestigasyon, o naiiba. Ang mga miyembro ng Uniform-1 ay may malalim na kaalaman sa lahat ng bagay na may katulad at kaugnay sa Timbang ng Paglilinaw kay Anderson at Paliwanagang Paglilinaw sa kabubuohan

Annullifier

MST X-Ray-6 ("Mga Anulifero")

Ang Mga Anulifero ay ang pinakamagaling sa Awtoridad kapag dating sa pagsupil ng impormasyon. Binuo ng mga ibang dakilang miyembro ng Ahensya ng Katalinuhan ng Awtoridad, ang Mga Anulifero ay gumagamit sa isa sa mga dakilang sandata ng Awtoridad: Ang mga nilalaman. Kahit ito ay pagespiya, pagtatanong, o Pagpapatay sa paraan ng HVT ang mga Anulifero ay palaging handa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License