Non Canon Hub Ph

Non-Canon Hub

Non-Canon articles are articles that don't fit within the Baseline Canon for various reasons. This page exists to keep them in an organized place.

Non-Canon articles are upheld to the same quality as normal articles. Just because it isn't included in the Baseline Canon doesn't excuse low quality work. Be sure to get enough criticism and feedback before uploading your article.

Non-Canon RPCs


Suffix: -NC

Ang mga Di-Kanon na mga artikulo ay di-nahuhulog sa loob ng Batayan na Linya, pero di-kinakailangan na magiging nakakatawa o dapat kukunin ng di-seryoso

Para makagawa ng bagong isinalin na Di-Kanon na RPC, pasukin ang titulo at i-click ang Gumawa ng Di-Kanon na RPC, at i-dagdag dito sa listahan.

Mga Nakakatawa na RPC


Suffix: -J

Ang mga Nakakatawa na RPC ay dapat kukunin ng hindi masyadong maseryoso kaysa sa mga pangkaraniwan na artikulo. Ito ay isinulat para magiging nakakatuwa

Para makadagdag ng panibagong artikulo na Nakakatawa na RPC, pasukin ang titulo at i-click ang Gumawa ng RPC-J, at i-dagdag sa lista dito.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License