Pcaao Hub

Buod

Isang pinakamalaking anomalong-hukbo sa kasalukuyang panahon, ang PCAAO ay naguugat sa bureyokratikong opisina sa pagtitipon. Ginawa sa paglalanay ng Komunistang tagumpay, ang Lupon ng mga Tao ay may tungkulin sa pagbabantay sa mga bagay, lugar, at mga taong may pagmana galing sa malawak na kasaysayan ng Tsina sa mga anomalo. Ang kilusang paggamit ay may tungkulan sa mapuwersang Nagpapalaya na Hukbo ng Tao (PLA) Espesyal na Direktiratura. Gayon man, pagkatapos ng pagkakamali at nakakabigong paggamit sa mga anomalo sa Digmaang Koreano (ang pagproboka ng mga pinakamarahas at epektibong salita sa kasaysayan ng tipikal na di-malakas na Nagkikiisa na mga Bansa Ang Lupon ng mga Anomalong Kilusan), ang Espesyal na Direktirutura ng PLA ay kinakastiga, ipinahuli ang pinuno, at ang mga paraan ay ipinahiya. Pagkatapos ng maiksing panahon ang PCAAO ay umakyat sa pagiging prominente at unti-unting pinagpapalit ang PLA bilangpangunahing anomalong ahensya ng Tsina

Tinutulungan ng pinakamalaking kalakasan at lumalaki na kompidensiya ng Republika ng mga Tao ng Tsina, ang PCAAO ay isang mahalagang kakampi at malakas na kaaway. Ang pagakyat ng Tsina ay nagkakataon sa malawakang impluwensiya sa Asya at Afrika, nagdadala sa katatagan sa loob ng anomalong komunidad. At bagaman, ang PCAAO ay maaaring makikipagtulungan sa mga ASF ng Nigeria habang nagiging marahas sa pagsalakag sa isang hakbang na mga tagapaghukay ng Awtoridad sa Mongolia; kadalasab, ito ay nagdudulot ng mapagkaibigan at mapagkalaban na mga kilos sa loob ng kaparehong oras. Ng may katatagan, ang PCAAO sa Ika-21 na Siglo ay isinira sa gitna ng di-katulad na mga pusok; isang labas-bansang ahensya na nagtatrabaho para sa kapakanan ng sangkatauhan, at isang lakas ng gobyerno na nagtatanggol sa Tsina at ang kanyang mga tao galing sa mga anomalo sa lahat ng magagastos, kadalasan sa halaga ng iba. Ang mga tauhan ng Awtoridad ay binabalaan na pagtratuhin ang PCAAO ng may pinakamahalagang pagiingat; kadalasan hindi mahulaan kung ang PCAAO ay kumikilos ng may pakikipagtulong o marahas na interes sa sarili

Mga RPC ng PCAAO

Ibang Dokyumento

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License