RCPA Hub

« PAUNAWA »

Ikaw ay pumapasok sa batayang-datos galing sa isang PINAHINTULUTAN NA TERMINAL NG TAUMBAYAN.Kahit hindi inirekomenda, ang pakikilos na ito ay HINDI di-ayon sa batas.
Ikaw ay gamagawa ng pagkikilos na ito dahil sa isa sa mga dalawang dahilan:

A. Hindi ka makapasok sa isang pampublikong na pampamahalaan na terminal

B. Ikaw ay isang kalaban na kumikilos sa isang di-sentrasiladong lugar

Para iwasan ang dahilang B, ikaw ay ipinaruta muli sa BATAYANG-DATOS_PAMPUBLIKOMaligayang pagdating, DI-KILALA. Ang petsa ngayon ay 25 Feb 2023 13:48.

BATAYANG-DATOS

PAMPUBLIKONG EDISYON


ArcOS 1.14

Maligayang pagdating sa pampublikong portal ng Awtoridad ng Matuwid na Sentral na Pagtatanggol, ang iyong madaling mapapasukan na gabay sa kilalang di-lihim na mga anomalya.
Kung nais mong manonood ng aming malawakan na kataloga ng aming ipinagtala na penomena, o humanap ng impormasyon tungkol sa iyong mapagkaibigan na mga yunit ng Nagtatanggol, pakisuriin ang listahan sa susunod na tab. Ang kada pila ng ipinagtala na penomena ay ipinaglagyan ng isang bilang, at ang palayaw.
Kung nais mong suriin ang aming hindi nalilihim na mga anomalong GoI (Grupo ng Interes), pakipili ang ikatlong tab. Ang mga Grulo ng Interes ay ang mga katatagan/bansa na nagtatayo sa labas galing sa mga pangkaraniwang grupo.

Ang iyong libreng pamsanlupalop na balita ay makikita sa ilalim ng terminal na ito.

Paalala: Ang iyong bayaning tungkulin ay ang pagiging Maingat.

Ang pagiging Matuwin ay maaaring makaman kapag ang sangkatauhan ay nagtatanggap ng kinakailangan nito para Ipagtatanggulin. Kung ikaw ay may nakitang pagdisidensya, iulat ito kaagad-agad.

Ang Mga Mata ay dapat manonood ng walang hangganan.

╏ ARCOS.1.14 PAMPUBLIKONG TANEL ┃ Seryal ┃ Nakaugnag ┃ Oras sa pagpasok [MAY PAGKAKAMALI]
C:\DOS\BBS\PH_BAUNP>arcos.1.14
Kumakarga …

Piniling BBS [BALITANG_AWTORIDAD_UGNAYAN_NG_PILIPINAS HUMAHANAP NA MAKINA]
Nagdayal ng Numero…
Nagpapadala ng Susi sa Ugnayan…
Tumatanggap ng impormasyon…

╏ © ANNA BBS TANEL ┃ Seryal ┃ Nakaugnay ┃ Oras nakapasok [MAY PAGKAMAMALI]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License