RPC-003

2

2

pl.png fr.png cn.png jp.png pt.png es.png kr.png tl.png ru.png audio.png
Battle.jpg

Di-kumikilos na litrato ng mga instansya ng RPC-003-01 na nakikipagdigmaan.

alpha-orange.png

Ipinagtala na Koda ng Penomena: 003

Klase ng Bagay: Alpha-Kahel

Mga Uri ng Panganib: Gumagalaw na Panganib, Sapyent na Panganib, Napupulutong na Panganib, Nagbabato na Panganib.

Mga Alintuntunin sa Pagpapaloob: Ang RPC-003 ay ilalagay sa loob ng Locker 38 kung hindi ginagamit. Lahat ng tauhan na may kalinawan na Lebel 1 at pataas ay maaaring manonood ng ikalawa sa isang linggo na "larong-digmaan" na ipangungunahan ni Dok. Alex Fisher. (Nota: ang pagpupusta ay higit ipinagbabawal). Ang paggamit ng RPC-003 ay ipinatulot lamang sa ipinatigasan na pamsabog na mga lugar. (Tingnan ang Pangyayari 003-3).

Paglalarawan: Ang RPC-003 ay isang malaking mala-itim na bin na nagpapaloob ng 1000 na plastik na mga pigura ng sundalo kasabay na ang mga dosenang na naiibang istruktura at sasakyan na hinati sa loob ng apat na inihiwalay na mga hukbo, ang mga ito bilang Wehrmacht, Hukbong Estados Unidos, Hukbo ng Imperyang Hapones, at ang Mapupang Hukbo ng Sobyet Unidos. Lahat na apat na uniporme ay kamukha sa mga ibinibigay noong WWII. Ang mga bagong pigura na kapareho sa mga ipinaalis ay magpapagaling sa katamtaman na kabilisan na limang pigura sa kada minuto. Sa pagpapalabas sa bin, ang mga pigura, dito pagkatapos ay ipinagtawag na RPC-003-01, ay biglang magiging sentyent at magsunod sa mga utos na ibinigay sa isa na nagpapalabas sa kanila. Kung walang utos na ibinigay galing sa paksa ang RPC-003-01 ay magkikilos sa kanilang pagpapanguna, gumagawa ng kadena ng manduhan.

Ang pangunahing kilos ng RPC-003-01 pagkatapos sa pagporma ng kadena ng manduhan ay ang paggawa ng HQ. Habang maaaring gamitin ang mga istruktura na ibinigay ng RPC-003, magagawa nila ng may kasakdalan na kakayahan sa paggawa ng kanilang mga istraktura. Ang HQ ay karaniwang nagsasabay ng gusali ng pinuno, baraks, ospital ng kampo, depo para sa sasakyan, pamhimpapawid na pad/takbuhan at ang gitnaang panungkit ng bandera.

Pagkatapos sa pagtapos ng HQ, ang RPC-003-01 ay magsisimula sa paggawa ng mga sasakyan na maaaring gamitin para sa paglakbay. Sa pagkatapos, ang RPC-003-01 ay magsisimula na sa pagpapadala ng mga hakbang na lumalakbay sa mga naiibang stratehikong naiingay na mga lugar at paggawa ng mga kuta. Ang ugali na ito ay mananatiling na malakihang di-magbabago hanggang ma engkwentro nila ang ibang "bansa"

Sa pagengkwentro na kung ano ang pinagayunan na "puwersang banyaga," ang mga instansya ng RPC-003-01 ay magkikilos ng mga palubhain na pulitikal na mga pagkikilos tulad sa pagtuturing ng mga hanggahan, paguusap, pagepsiyonahe, at pagbuo ng mga kilusang sugpungan. Kapag ang mga pagtalastasan ay nasisira, ang mga instansya ng RPC-003-01 ay magsisimula sa paghahanda para sa pagpapahayag ng digmaan. Kung hindi mapigilan, ang pagpapahayag ng digmaan ay inebitable na mangyayari.

Katulad sa mga kakayahan nila sa paggawa ng pulitika, ang RPC-003-01 ay nakikitaan ng kakahayan ng pinakamataas na palubhain na mga taktika. Habang sa pagaaway, ipinakita nito na ang mga instansya ng RPC-003-01 ay bumabaril ng buhay na mga bala sa halip ng plastik, kahit ang mga bala binaril ng impantri ay maaring mapatunayan na makamamatay sa tao. Ang mga digmaan ng mga RPC-003-01 ay marahas at ang pagsuko ay hindi-pangkaraniwan; ang isang oras na katulad ng isang pangyayari na mangyayari ay kung makukuha ang bandera ng kanilang HQ, kung saan sa isang punto, ang mga instansya ng RPC-003-1 ay magkakaisa na sumuko. Sa pagpapahayag ng digmaan ay magbiglaan ang pagpapagawa ng programang R&D sa pagbalak sa pagpapataas ng puwersa ng kanilang pagaaway. Ito ay nagbunga ng paggawa ng kapareho na tiyak at di-tiyak na pangkasaysayan na mga gawa. Ang mga sandata na ginawa ng RPC-003-01 ay tataas na magiging masulong habang humahaba sa pagpapanatili na kumikilos: mga modernong armas, mga barko na nagdadala ng mga eroplano, mga armadura na may puwersa, mga osprey, mga Apache, at sa isang instansya, kahit mga batayan na laser na mga sandata ay makikita. (Para sa buong listahan ng mga dokyumentadong tek tingnan ang Pila 003-011)

h-animated.png h-grouped.png h-replicating.png h-ballistic.png h-sapient.png

« RPC-002 | RPC-003 | RPC-004 »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License