RPC-666

Beast of No Nation

1

1

kr.png es.png cn.png pl.png ru.png tl.png audio.png
gamma-purple.png
R2NhrTV.jpg

RPC-666 engaged by Authority reaction forces.

Ipinagtala na Koda ng Penomena: 666

Klase ng Bagay: Gamma-Lila

Uri ng Panganib: Masugid na Panganib, Mekanikal na Panganib, Gumagaling na Panganib, Sapiyent na Panganib, Pinakamalaking Temperatura na Panganib, Sumasabog na Panganib

Mga Alituntunin sa Pagpapaloob: Dahil sa kalayuan at pagala-gala na katangian ng mga pagpapakita nito, ang RPC-666 ay sa kasalukuyan ay hindi napapaloob. Ang mga puwersa ng Tagapagpananatili ng Kapayapaan sa loob ng mataas-na-pagkakasalungatan na mga layuning Afrikano, kasama ng may pagsang-ayon ng KAPNB1, ay ipagtataniman ng mga tauhan ng Awtoridad para matitiningin ang pagganti sa isang pagpapakita ng RPC-666.

Isang pagpapauna sa samahang-pagsusuri ay binuo sa gitna ng LPA2, Niheryanong AKP3, at ang KTPAB4. Isang kinatawan ng LPA Zulu-45 'Salaan ng Likodtubig' at ang KTPAB 'Ahas ng Buhangin' yunit ng mga manduhano ay nagbuo ng bilisang-ganti na puwersa para wasakin ang RPC-666, na may kahangganang tagumpay patungo sa petsa.


TANYAG NA PAGWAWASAK NA UTOS: 5/14/1987 - KASALUKUYAN
Awtoridad: LPA AFRIMAN Direktor █████ Stebbits
Kasalukuyang Pagtitining: Gulong Boko Haram (Nigeria), Digmaang Sibil ng Libyan, Kanluran na gulo sa Sudan.


Paglalarawan: Ang RPC-666 ay isang anomalong Mi-24 (KKHA "Hind-A") helikopter na sandatangbarko, ang pinakaunang sari sa mga maraming pinagyayarian ng Sobyetang Uniyon at Rusya. Ang RPC-666 ay palagian handa na maintanyag mula sa batayan na Mi-24 sa pamamagitan ng ipinagmalang dugo na nailalatag sa kabubuuan ng fuseladye at mga katawan na naibinitay gamit sa pamamagitan ng kawad ng kuryente galing sa hinuhugpaan na pangkabit at mga tigaspunto ng mga sandata. Ang mga katawan, habang naiiba at di-anomalo, ay naiiba ng bilang habang sa mga pagpapakita mula sa 4 hanggang 17. Kaunti sa mga nakuhang katawan (nainihiwalay galing sa RPC-666 sa pamamagitan ng pagbaril ng mga sandata) ay kinikilala bilang mga huling biktima ng mga pagpapakita ng RPC-666.

Ang tanging tiyak na batayan para sa isang pagpapakita ng RPC-666 ay ito ay mangyayari sa gitna ng armadong gulo sa sanlupalop ng Afrika. Habang sa mga pangyayari na ito, ang RPC-666 ay magdaluhong ng isang tiningan ng mga taumbayan (kadalasan isang nayon, panglikas na buntot-buntotan, o kampo ng takas) kasama ng roketa at baril sandata na batayan sa mga naunang sari ng Mi-24. Ang RPC-666 nagpapasok muli ng mga roketang kahon sa pamamagitan ng di-alam na pamamagitan sa gitna ng mga pagpapakita; pagkatapos na maubusan ito ng mga roketa sa isang pagsalakay, ang RPC-666 ay maglipat sa ipinaglagay sa ilong na Afanasev A-12.7 na makinang baril. Ang sandata na ito ay hindi nakikita na nawawalan ng bala sa kahit ano na pangyayari.

Ang RPC-666 ay nagpapagawa din ng malinaw na anomalo na penomena habang dumadaluhong. Ang init ng hangin ng lugar ng tudlaan ay bumababa sa higitang -2 na antas na Selsya (-28 °P) agad-agad bago magpapakita, unti-unti na tumataas ito sa 49-67 na antas na Selsya (120-145 °P) sa ibabaw ng karera ng tinutukoy na mga mahaba-haba na pagdaluhong. Dagdag nito, kapag ang RPC-666 nakasaktan ng mga pinsala sa loob ng labas sa higit na ██ habang dumadaluhong, isang magaan na pag-ulan ay magsisimula na mahulog; ang tubig, kapag iniimbakan, ay nakikita na maasim at nasa nakukuloang mga init.

Isang may kaugnay na bahagi galing sa isang di-nakoreo na alalang-sulat ng isang Fransyanong tagapagpananatili ng kapayapaan ay ibinigay ng KAPNB, para maipapakita ng isang madalas na pagpapakita ng RPC-666.

Ang pinagmumulan ng RPC-666 ay mahirap sundin, mga halimbawa ng batayan na mga Mi-24 na dumadaluhong sa mga taumbayang tudlaan sa loob ng mga Afrikanong kaguluhan ay naibibilang sa loob ng mga daan; may iilan naipagtala na mga beses ng mga bangkay na ibinitay galing sa mga helikopter ng di-anomalong mga milisya. Ang tanging hindi mapagkamali na katangian ng isang pagpapakita ng RPC-666, ay ang init at panahon na penomena, ay palagian nawawala sa loob ng pakikiramdam at niraramdaman na mga kuwenta sa mga batayan na mga pagdaluhong.

Isang halimbawa ng tunay na kuwenta ng isang pagpapakita ng RPC-666 ay handang maikukuha sa ilalim: tandaan ang mga kaugnayan sa pagiiba ng init, at mga ulap na 'ipinagtanim' para makagawa ng nakukulong ulan. Ang bahagi ay galing sa isang lakbay-sulat na nakita sa loob ng pinagiimbakan na kinuhang mga bagay sa loob ng gilid ng Guinea-Liberia

Kalagayan ng Pagwawasak: 

Simula noong 5/14/1987, sumusunod sa naiilang nabigo na pagpapaloob ng LPA, isang utos ng pagwawasak ay ipinahintulot para sa RPC-666. Ang utos sa pagwawasak ay nananatili hanggang ngayon, sa ilalim ng nasusunod na mga pamamagitan:

  • Malakihang pagkawala ng buhay na sanhi ng RPC-666
  • Walang-kaayusan sa pulitika at pagkasira ng kapayapaan na sanhi ng mga pagdaluhong ng RPC-666.
  • Napaparang na hindi-mapapaliwanag na huwaran na pagdaluhong
  • Napakahirap sa pagsugpo o pagpigil ng pagpatay.
  • Ipinagsamang kahirapan sa pagpigil at pagkuha ng RPC-666 para sa karagdagan na pananaliksik.
  • Pagkakahigpitab ng pinagkukuhang-yaman ng AFRIMAN, katulad sa loob ng mapulang-purpulang pagpapaloob sa larangan.

7/9/2004
Sa nasusunod na huling dekada sa bigong balak sa pagwawasak, lahat ay utang sa limitadong puwersangbaril na madaling makukuha sa malayong Afrikano na mga lugar, isang KTPAB Chengdu F-76 ay nagtagumpay na matamaan ang RPC-666 gamit ng isang himpapawid para sa himpapawid na misilya. Nahihirapan at nasasaktan, bagama't nanatili pa rin na lumilipad, ang RPC-666 ay hinabol ng mga magagamit sa lupa ng Awtoridad para sa ilang mga milya; ang init ay bumaba sa isang ipinagtala na -31 na mga Selsya (-24 °P), pangyayari na nagpapapigil sa mga sasakyan ng Awtoridad at nagpapahintulot sa RPC-666 para makatakas.
LPA Zulu-45 'Salaan ng Likodtubig' ay nagpapagalaw ng mga taktika nito bilang bunga ng pagaaway; sa karagdagan, ang kapisanan ang nagpapatibay ng kanilang unang-sagot na mga sasakyan sa batayang-Arktika.

7/9/2004 Midya
Ugnayan sa di-klasipikado na bidyo ng pagaaway. Binuo galing sa dalawang mga kamkorder, ipinaglaganap na bidyong Insik, at ang isang di-nakaugnay na tagapaghatid ng balita na nakulong sa susunod na araw.

9/23/2009
Awang na pagpapakita ng RPC-666 ay naiuulat sa susunod na tatlong mga taon; isang maaaring pagpapakita ng RPC-666 ang nangyari sa loob ng Ikalawang Tuareg na Paghihimagsik noong 2007, na may kasamang kumpirmadong pagkakakita noong 2009 sa loob ng pagbuo ng himagsikang Boko Haram. Ang mga pagpupunyagi sa pagwasak ay nagpapatuloy.

1/14/2010
Mataas na kalagayan na pagkukuha ng isang tagapaglitrato na tagapaghatid ng balita ay nagkumpirma ng mahahalatang pagbabago ng kayarian sa RPC-666, maaaring bilang bunga ng pagkasira na nagpapanatili noong 7/9/2004 na pagaway. Ang malakihang guho sa pagplato nito dalawang metro sa likod ng kakpit (hating-tinakpan ang pintuan ng pasahero ng isang Mi-24) ito ay ipinaglaman ng laman at ipinaghalong buto; ilang dosenyang ng mga kamay ay nabubulok ay humahawak sa mga gilid ng guho.
Gumagaling ay idinagdag sa listahan ng Panganib ng RPC-666.

« RPC-665 | RPC-666 | RPC-667 »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License