RPC-880

Ang Di-nasisiyahan Na Kagutuman

1

1

Mga Nilalaman ng mga Tauhan sa Proyekto

{$name}

Inilagay na Pasilidad: Site-279

Nangunguna sa Pananaliksik: Dok. Edwin Langbert

Inilagay na (mga) MST: Loob-Site na ASF

Patnugot sa Pagpapaloob: Kap. Molly Ferguson

Beta-Orange.png Beta-Orange Ipinagtala na Koda ng Penomena: 880


Klase ng Bagay: Beta-Orange
Mga Kagawaran Na May Tungkulin:  Anthropology.png Kagawaran ng Antropolohiya Biology2.png Kagarawan ng Haynayan Chemistry.png Kagarawan ng Kapnayan


 Psychology.png Kagawaran ng Saykolohiko

Mga Mapanganib na Anyo: h-regenerative.png  style="margin: Nagpapagaling na Panganib h-sapient.png Sapyent na Panganib h-transmutation.png Nagbabago na Panganib h-biohazard.png Haynayan na Panganib h-contact.png Hipuin na Panganib h-emotional.png Niraramdaman na Panganib h-sensory.png Nararamdaman na Panganib h-visual.png  style="margin: Nakikita na Panganib

Mga Alintuntunin sa Pagpapaloob: Ang RPC-880 ay sa kasalukuyan ay nilagay sa loob ng pamantayan na selda sa loob ng Pakpak ng Pagpapaloob sa Mga Makatao ng Site-279. Ang selda ay ipinaglagyan ng mga pangunahing kagamitan at mga lilibangan tulad ng aliwin ng laruang bidyo at pansariling kompyuter na walang direktang kinalalabasan na koneksyon sa internet1.

Isang industriyalong salaan ng hangin ay ipinagpatukod sa silid-pagpapalooban ng RPC-880 para anihin ang RPC-880-1. Para sa dahilan ng pagpapatingin, ang pangseguridad na imprared na kamera ay ginamit para suriin ang silid ng RPC-880.

880.jpg

Saykolohistang Edwin Langbert at ang ika-45 na Hakbang sa Pagtatala ay nagsusuot para makapasok sa silid ng pinagpapalooban ng RPC-880

Ang RPC-880 ay pinagtulot sa limitadong pribelihiyo sa pagsasalo ng hindi higit sa 4 na oras tuwing 2 araw kasama ang mga tauhan. Isang CSD na tauhan na walang kasaysayan ng pagmamarahas ay ipares kay RPC-880 and gumanap bilang kadikit na kasama.

Ang mga tauhan na nais na makikipagsama sa RPC-8802 ay dapat magsumite ng wastong dokyumentasyon sa kasalukuyang patnugot ng site. Kung ang kahilingan ay pinagtulutan, ang tauhan ay dapat magsuot ng pangbuong-katawan na PPE na may mga kasali na mga maskara na may salaan sa hangin na may nasamang mikropono at may makulay na proteksyon sa mata para sanggahin ang RPC-880-1 at ang epektong memetiko ng RPC-880.

Sa pagsugod ng mga RPC-880-E1 na pangyayari, lahat ng mga tauhan sa loob ng silid-pagpapaloob ng RCP-880 ay dapat magbakwit sa selda ng pagpapalooban, ang mga tauhan na mabigo sa paglabas sa selda ng pagpapalooban ay isa-alang-alang na terminado.

Pagkatapos sa pagbabakwit, ang selda ay dapat sasaraduhin at may mga dalawang hose na bumaba patungo sa pinagkakainan na labangan na makikita sa loob ng selda. Ang Hose #1 ay magpapalabas ng 80 kg ng karne3, habang ang hose #2 ay nagpapalabas ng 75 na l. na may halo na sarisaring kalamnan tulad ng tubig/soda/tubig na may taba. Sa kahit anong mangyayari huwag ibibigay kay RPC-880 ang nabulok na karne.4

Kapag natatapos na ang RPC-880-E1 na pangyayari, ang RPC-880 ay dapat ihiwalay para sa tanging-panahon na dalawang (2) linggo, habang ang malayong pagpapanood sa pamamagitan ng termal na kamera ay nagpapatuloy. Kapag ang dalawang-linggong tanging-panahon ay nagtatapos, ang nakasanayan na alintuntunin sa pagpapaloob ay muling magpapatuloy.

Sa pangyayari ng isang di-marahas na siwang sa pagpapaloob, ang mga tauhan ng ASF ay pinayuhan sa paggamit ng di-marahas na paraan sa pagpapalakas o direktahin ang RPC-880 patungo sa selda ng pagpapaloob nito, kung ang mga balak sa pakipagusap ay nabigo o ang RPC-880 ay nagtataas na sa loob ng marahas na pagganti, ang mga tauhan ng ASF ay ipinagtulot sa paggamit ng CSD na napupuno ng RPC-880-1 para gumanap bilang tukso.

Kahit anong mangyari huwag banggitin ang GoI na "Kabushiki Kawaii" sa paligid ng RPC-880.

RPC-880.jpg

Ang RPC-880 na makikita sa pamamagitan ng termal na bisyon.

Pagpapalarawan: Ang RPC-880 ay isang sentyent na amorpong masa ng di-alam na materyales at kinabubuohan, na may taas ng 2 metro at bigat na ███ kg. Isang seryal na numero kasama ang logo ng GoI "Kabushiki Kawaii" ay maaaring makikita sa likod ng "ulo" na pook ng RPC-880.

Ang RPC-880 ay walang maaaring tiyakin sa pagmumukha na kaanyuan o kahit anong malinaw na nagdadama na organo, kasama na rin ang walang pagmamayari ng mga mataas/mababang sanga o nagaanyuan ng mga sekswal na organo na kahit anong uri.

Kahit nagkukulang ito sa mga sinasabi, ang RPC-880 ay maaaring makapersibo ng ingay at biswal na sigla katulad na rin ang pagbokalmente at paguusap ng maayos>.5 Ang RPC-880 ay maaaring makagalaw sa bilis na 5.0 km/o sa paraan sa paghahaba ng paunahan bilang amorpong masa o sa pagpapalabas ng parang binti na mga kabit, katulad din sa pagpulot at paggamit ng mga bagay sa paghahaba ng mahagi ng masa nito para makagawa ng braso.

Ang panlabasan ng slaym ng RPC-880 ay may pigmentasyon ng isang pamantayan na taong-Kaukasyan, pero sa alisagang pagkakataon, ang kulay ng balat ay nagpapalit ng sarisaring hanay ng mga pigmentasyon.

Isang pagsusuri sa ekis-reyo ay ipinaggawa sa RPC-880 ay nagpapakita ng deteryoradong kabutuhan ng babeng tao na gumanap bilang nagaalalay na kuwadro para balutin ng RPC-880.

Ang anomalong bisyal na epekto ng RPC-880 ay nagpapakita kapag isang tao ay makagawa ng direktang pagtingin sa RPC-880. Ang pagtingin kay RPC-880 galing sa kanto ng mata o pagdirektang pagtingin sa pagsuot ng plastik na lens na pinaglabo ng kinulay ay nagpawalang halaga sa biswal na epekto at nagpapakita ng tunay na kaanyuan ng RPC-880.

Kapag ang paksa ay tumitingin sa RPC-880 para sa kabubuohan ng tatlong segundo, ang pinagpersibo na kaanyuan ng RPC-880 ay magbabago sa pinakagustong sekswal na pantasya. Sa paganyang layo, ang mga nota ng pagtingin sa loob ng Log ng mga Biswal ay nagmumungkahi ng di-limitadong hanay ng pagpapalit na pagpersibo.

Kapag ang paksa ay nakikita ang RPC-880 sa bagong biswal ng kalagayan nito, sa di-tiyak o di-malay na paraan, ang RPC-880 ay nagpapalabas ng RPC-880-1 sa kapaligiran. Ang RPC-880-1 ay kinikilala bilang ishay na tataghay na kumikilos sa ibang bahagi ng binisa na katawan ng paksa; Kadalasan sa utak at balat.

Sa pamamagitan ng mga anomalong paraan, ang RPC-880-1 ay nagbisa sa utak upang magawa ang paksa na magiging walang-kibo sa ugali at para mararamdaman ang pagtaas ng positibong mga emosyon, nay may dagdag ng pagiisip sa pagtatalik at pagmahal sa loob-looban habang nagpapahilo ng sakit. Ang RPC-880-1 ay nagpapasanhi sa bahaging pagpapadisosyasyon sa kaugatang-ayos. Ito ay nagsanhi sa pagpapataas ng batayan sa paghipong madamdamin at pagpapalambot ng hipo ng paksa.

Ang pagbabago sa kaugatang-ayos ng paksa ay nagpapatulot ng higit na mapaniniwalaan na hanay ng mga paghipo na makukuha kapag makikipagsalo sa RPC-880, tulad ng paghipo ng "kaliskis" o "balahibo" o ibang mga liknaying kaanyuan na mapersibo ng paksa na pinagmamay-ari ng RPC-880, naghahanay sa kasanayan na pagiiba hanggang sa kulat ng balat patungo sa isang buong lagay ng mga kabit at mga artikulasyon8

Kapag natatapos na ng RPC-880 ang pagpapaakit ng paksa, gagawin ang paksa bilang nagmamahal na kapares, at pagtratohin ang paksa ng may katutubong-hilig, na nagbibigay sa kanila ng mga kinakailangan sa isang platonik o sekswal na pagmamahalan.

Mga Karagdagan:

« RPC-879 | RPC-880 | RPC-881 »

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License