Pamamahala ng Site

Pamamahala ng Site

Panlahat na Kilos

 • Maging magalang at gumalang sa lahat ng miyembro.
 • Huwag sumalakay o magdox.1
 • Huwag magkoreo ng mga di-ipinahihintulot o nilalaman na pornograpiko. 
 • Huwag magbrigada sa mga artikulo o tumawag para sa pagpababa ng mga boto.
 • Huwag magbabatid ng panlabasang ugnayan o mga produkto ng iba.
 • Huwag bumaka sa loob ng pinatatamaang pagpapahinain.2
 • Huwag wawasakin o burahin ang mga artikulo.
 • Huwag sulsulan ang mga paguusap tukoy sa pulitika o pagtutulak ng iyong mga paniniwala sa iba.
 • Huwag magparehistro at gumamit ng madaming kuwenta sa loob ng site.
 • Huwag gumanap.
 • Huwag gumanap bilang isang awtoridad ng site.
 • Kailangan 15 ang inyong idad o higit pa para makasali.

Mga Dapat na Kilusan sa Forum

 • Lahat ng mga threads sa forum ay nasa topiko
 • Huwag mag spam.
 • Magkoreo ng mga thread sa loob ng kanilang mga wastong kategorya.

Mga Dapat na Kilusan ea Pagsusulat

 • Huwag magkoreo ng malamig(coldpost).3 Para ang iyong draft matanggap sa pangunahing serye, kailangan mo ng kahit dalawa na tao ang magbibigay sa iyo ng kritisismo sa loob ng forum.
 • Ang sariling-pagpapaloob (Self-Inserts) ay bawal.4
 • Huwag magkoreo ng mababang uri ng trababo. Subukin mong gagawin ng inyong pinakamabuti.
 • Huwag magkoreo ng sobrang pagmamay-ari (fetish) na nilalaman o mag gawa ng mga RPC na hindi na kinakailangang maging seksuwal.
 • Huwag magkoreo ng mga Joke RPC sa pangunahing lista ng mga RPC.
 • Huwag magtawid ng pagkoreo (crosspost)5
 • Kung gumagamit ka ng arte sa loob ng inyong gawain at binigyan ka ng pahintulot sa artista bago pa man at naugnayan mo ng wasto.6
 • Ang pamanlahiyo ay ipinagbabawal. Siguradohin na bibigyan mo ng kredito ng pareho ang code at ang sining ginamit.7
 • Para makagawa ng isang tagpuan na pahina (hub page) sa loob ng site, dapat may tatlong artikulo para doon.8
 • LAGING sumali sa loob ng mga forum para makakuha ng kritisismo para sa iyong mga sinulatan.

Dapat Kilusan ng mga Namamahala

 • Walang miyembro ng namamahala sa RPC, kahit kung sila ay galing sa Discord o Site magpapakilala bilang tao na may kapangyarihan o gamitin ang influwensya habang gumanap bilang miyembro sa loob ng kahit anong sexual-content-based community, chat group, forum o social space habang gumanap sa loob ng kanilang pagkapinuno ng RPC ng may kakayahan. Kung sinong pinuno ng RPC ay nahuhuling kumikilos sa loob ng pagkalabag sa prinsipyong ito, kahit na sa kasalukuyang nilang ulat ng disiplinaryo o pagugali, ay agad-agad ipagtanggal sa kanilang pagkapinuno at ipinagbabawal na muling bibigyan ng posisyon sa hinaharap. Kahit sinong baguhan na miyembro ng pagkapinuno kakailanganin mag, bago mag-ganap ng nasabing posisyon, burahin ang kahit anong pagsasabi na sila ay nakaugnay sa RPC Authority community galing sa mga kaparehong social media, forums, groups, chats at servers.
 • Kapag sinong miyembro na nakakita ng ebidensya ng isang miyembro ng namamahala ng RPC na naglabag sa pamamahala na nasa itaas, pinagtitibayan sila na maghatid ng impormasyon sa natitirang may awtoridad at kung nakita nilang kakailanganin, magkore ng impormasyon sa loob ng makikita ng publiko na paraan sa loob ng RPC Office Discord server, sa loob ng mga na interesado sa pinakamalaking nanganganinag.

Ang pamamahala ng site na ito ay maaaring magbabago. Para umapila ng parusa, mensahiin ang isang admin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License