Maging Miyembro

Sumali sa site

Paano sumali sa site?

Basahin ang mga gabay bago gumawa ng aplikasyon

Gabay para sa mga Baguhan

Panuntunan ng Site

Pag-apply:

Isulat ang Site Passcode sa loob ng aplikasyon sa baba. Para hanapin ang passcode kailangan mong basahin ang mga gabay na naka-ugnay sa itaas.

Ang inyong aplikasyon dapat may nakasali na may tamang baralirang pangungusap na nagpahayag kung bakit kang sumali

(Hindi Ubligado) Sabihin sa amin kung paano mo narinig ang aming site.

You need to have a Wikidot.com account and be signed to apply for membership.

if you already have a Wikidot.com account

or

it is worth it and is free

Kung ang iyong aplikasyon ay hindi nasa tamang baralira o walang nakalagay na pagpapakilala at ang site passcode, ito ay itatuwa.

Sa pagpapahinuhod ng aplikasyon sa baba, sumang-ayon ka sa pagsusunod sa Site Rules.

Pakiusap na bibigyan mo kami ng oras para suriin namin ang iyong aplikasyon. Kung ang iyong aplikasyon ay tinanggihan at nakita mo na hindi ka na muling maka gawa ng aplikasyon na may nakasaling pahatid na nagsasabing "You have already applied to this site" na nanatili na lumagpas sa dalawangput-apat na oras, pakihatid ng mensahe kay Agent KleistAgent Kleist o kay AdobongManokAdobongManok.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License