Threats Hazards

Mga Koda ng mga Banta at Panganib

Ang Awtoridad ay nakikipagharapan sa mga malalaki't ibat-ibang mga nakakasama na mga bagay, nilalang at kapaligiran. Inilista sa baba ay ilan sa mga pinakapangkaraniwan na mga panganiv na maaaring mahaharap ng mga tauhan ng Awtoridad. Ang mga pasukan sa Batayang-Datos sa mga anomalong bagay ay nagsasangkot ng mga may kaugnayan sa mga klasipikasyon sa panganib para maipapaalam ang mga tauhan ng Awtoridad sa mga panganib sa kaligtasan na idinudulot ng mga anomalya o mga anomalong nilalang.

h-aggression.png
Masugid na Panganib: Ang anomalya ay nagpapakita ng poot sa mga tauhan o tao ng kadalasan.
h-ballistic.png
Nagbabato na Panganib: Ang anomalya ay may kakayahan sa pagatake o pagtapon sa sarili sa pamamagitan ng paggawa o pagtapon ng mga panudla.
h-climatological.png
Klimatohikal na Panganib: Ang anomalya ay nagpapakita ng banta na may kaugnayan sa paggamit ng mga sistemang pampanahon.
h-geological.png
Heolohikal na Panganib: Ang anomalya ay nagpapakita ng banta na may kaugnayan sa paglalaki o biglang pagbabago sa topolohiya, kalagayan at kayarian ng kalupaan.
h-grouped.png
Napupulutong na Panganib: Ang anomalya ay nagpapakita ng banta kapag nasa loob ng mga katulad na anomalya o sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga grupo ng mga mapanganib na bagay at/o mga nilalang.
h-invisibility.png
Di-makikita na Panganib: Ang anomalya ay nagpapakita ng banta dahil di-maaaring makikita ng walang katulong sa mata ng tao.
h-psychotronic.png
Saykotroniko na Panganib: Ang anomalya ay nagpapakita ng banta sa pamamagitan ng mga saykik na katangian na nagsasangkot, pero hindi napapaliit sa, telekeneses, presiyense, telepate, at payrokeneses.
h-sapient.png
Sapiyent na Panganib: Ang anomalya ay may kakayahan sa pagtatrabaho ng matataas na lebel ng pagiisip at pagdadahilan sa mapanganib na epekto.
h-sentient.png
Sentiyent na Panganib: Ang anomalya ay di-mahuhulaan, nagpapakita ng mga batayan na lebel ng mga karamdaman at kaalaman sa paligid nito, pero hindi nagpapakita ng mailalim na pagdadahilan o pagiisip.
h-transmutation.png
Nagbabago na Pananib: Ang anomalya ay nagpapakita ng panganib sa pamamagitan ngnpagbabago ng porma o porka ng ibang bagay

Ang mga nasusunod ay ang mga pangkaraniwang katangian na di-pinagmanahan na mapanganib pero maaaring kaagad-agad na mahalaga para sa mga tauhan para malaman. Ang mga ito ay maaaring isasabay aa loob ng mga Uri ng Panganib na seksyon o sa loob ng awksiliari na Karagdagan na Katangian na seksyon.

h-animated.png
Gumagalaw: Ang anomalya ay nagpapakita ng kakayahan sa malayang paggalaw. Ito ay maaari lamang gamitin kung ang Anomalya ay di-buhay.
h-aquatic.png
Tagatubig: Ang anomalya ay bumibisa sa tubig, pangkaraniwan na nabubuhay sa isang matubig na kapalagiran o may kaugnayan sa tubig.
h-ecological.png
Palamuhayanin: Ang anomalya ay mapanganib sa mga pagtatrabaho ng haynayang-bilog, kung ito ay sa pamamagitan ng pagwasak ng palamuhayan ng lugar o sa pamamagitan ng paggawa ng panibagong anomalong haynayang-bilog.
h-extra-terrestrial.png
Labisang-Dutaain: The anomaly originates from beyond Earth's atmosphere or is currently located beyond Earth's atmosphere.
h-immeasurable.png
Di-masusukat: Ang mga kahinatnan ng anomalya ay di-maaaring mabibilang sa kasalukuyan na pagalam sa agham.
h-incorporeal.png
Di-mahahawak: Ang anomalya ay di-nabubuhay sa loob ng liknayin na porma, o maaaring magpalagay ng porma na hindi mahahawak sa pangkaraniwang bagay.
h-mechanical.png
Mekanikal: An anomaly that is a machine; this includes both electrical and traditional machines.
h-microscopic.png
Pinakamaliit: Ang anomalya ay pinakamaliit sa sukat.
h-organic.png
Hayin: Ang anomalya ay hayin sa loob ng katangian.
h-regenerative.png
Gumagaling: Ang anomalya ay may kakayahan sa pagtatag muli o sa pagayos muli ng sarili kapag nasira, kahit sa pamamagitan ng mekanikal, haynayin o kahit anong paraan.
h-titanic.png
Pinakamalaki: Ang anomalya ay pinakamalaki sa sukat o lama.
h-tychokinetic.png
Taykokinetiko: Ang anomalya ay umaaktibo o di-umaaktibo na gumagamit ng mga maaari, nagiiba ng mga pagkakataon sa pagganap ng mga pangyayari.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License