Gabay sa mga Bideriko

0

0

cn.png pl.png

Introduksyon

Ang ating sansinukob ay mas matubig, magulo, at di-mahuhulaan kaysa sa ating inaasahan. Sa mga huling isang daan na taon ang mga tao ay nagsisimula sa paggalos sa kalatagan ng ating sansinukob at sa mga pagtrababo sa likod nito, pero tayo ay hanggang ngayon ay malayo sa pagiintindi sa kalawakan ng ating pagkabuhay. Kasama ng mga bagay na maipaliwanag ng agham, ang pangkaraniwang tao ay maaaring nang makagawa ng kaparehong kahanga-hanga at mga kasindak-sindak na mga bagay. Katabi ng Pangagham na Paghihimagsik at sa paggawa ng ating kaalaman, ang sangkatauhan ay nagaangat. Kasama diyan lumiko tayo sa mga Bideriko .

Ang pagkikita ng tao sa mundo sa paligis natin ay nagkaroon ng malawakang sikat at nagiba galing sa tao hanggang sa tao. Madaming mga bagay ay malawakang makikita, pero minsan ang mga tiyak na tao ay maaaring makakita na pupunta sa di-mapaliwanag Ang pinakapangkaraniwan ay ang intuwisyon. Mga pakikiramdaman, nakaramdam ng ano sa iyong laman o buto, o minsan ang mga tiyak na tao ay mas nakakakita sa mga penomena, nagpapauna sa malawakang pagnonood ng mga multo at mga nagpapakita sa buong mundo. Ang mga bagay na ito ay hindi nagkakataon.

Ang Mekanismo

Ang sentyent na buhay ay nakagawa ng isang tiyak na neyuro na nagpapalaganap na ipinangalan na Anopticin para ipagsalaan sa labas ang mga maliliit na di-nagpapatuloy sa ating pagkikita. Ang Anopticin ay sunod-sunod na iginawa sa loob ng medullae ng mga adrenal na gland at sa pineal na gland, tapos ito ay ipinagbigay sa buong katawan. Katulad ng kahit anong likas na hormona ang mga lebel ng Anopticin ay naiiba galing sa tao hanggang sa tao, at sa buong oras, ang pagpaliwanag ng mga lebel ng pagkikita na kung saan maaari nating magagawa nang kada isa. Anf mga Norotropiko ay ang pangalan na ibinigay sa isang klase ng kapnayanin na pagbabalo na druga na nagpapahadlang sa Anopticin na neyuro na pagpapalaganap.

Ang neyuro na pagpapalaganap ay malawakang ipinagaral ng Pangasiwaan sa Pagkukuha, umaabot sa mga ilang milya-na-bato na kung saan ang mga pinakakilala sa hindi mabuti ay: pagkikita ng mga mekanismo na kung saan ang buhay ng sentyent ay nagpapagawa ng neyuro na pagpapalaganap, kung paano ang kalamnan ay nagtatra ahi sa loob ng pagpapagawa at pangmatanda na uyak, at kakatapos lang, kung paano ang mga epekto ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng iyon ay maaaring maibalik. Ang huli ay nagpapauna sa pagtatag ng mga Bideriko.

Ang pananaliksik sa loob ng ilang druga ng saykotropiko (kung saan ang mga pinakamatagumpay ay ang mga klase ng norotropiko) sa loob ng Pananaliksik Site-074 na nagbunga sa paggawa ng mga Bideriko (galing sa Latinong Videre, para makakita) na kung saan ito ay gumaganap bilang malakas na maraming neyuro na nagpapalaganap na daanang mga sinergista1, nag papahintulot sa pagbuo ng Anopticin, at nagpapauna sa pagtulot ng pagbuo ng ibang mga neyuro na nagpapalaganap na nagbubunga ng pagpapakita ng mga noong nakatago na mga presensya at mga ugnayan gumagamit. Sumusubod sa malawakang pagsusubok sa Site-002, isang paraan ng pagbigay ng mga Bideriko sa pamamagitan ng mga bilang na pagkukuha na mga daanan2 kahit walang kasamang malubha na nagkompromiso sa kahit anong kognitibo na mga pagtatambo ay napino sa loob ng oras, kasama ng pagpapauna sa mga terapeutikong mga tudlaan bilang ang hipokampus, sa bago-unahan na korteks, ang paryetal na lobe at ang oksipital na lobe (Mga lugar na kilala sa pagdadala ng pagtatakbo sa mga pakikiramdaman at alaala).

Nang likas ang mga pagkasentro ng pagbawas ng Anopticin sa buong katawan ay nagbunga ng mas mataas na potensyal para sa pagkakakita. Ang mga pagsesentro ay espesyal na maaaring nagiiba sa mga mas bata na mga bata at hormonalya na di-pantas sa mga indibidwal. Ang mga tiyak na mga anomalong di-sunod-sunod ay kumakailangan ng bhong paghadlang ng Anopticin para makakita, kung saan ang iba ay kumakailangan lamang ng mas mababang pagsesentro; ang pagnanaliksik sa dahilan sa likod nito ay nagpapatuloy. Ito ay teorisado na ang ilan sa mga penomena ay mas nakahilig sa pagiging nakatago galing sa ating pagkamalay.

Ang mga anomalya na nakita sa pamamagitan ng mga Bideriko ay itinatawag na "Hindi Makakatohanang mga Anomalya". Sa pamamagitan ng di-alam na penomena ang pagpapalabas at sunod-sunod na paguusap tungkol sa di-makakatohanang mga anomalya sa pamamagitan ng mga Bideriko ay sa loob ng ilang beses mailipat sa mga iba. Ito ay teorisado na ang ilang porna ng intuwisyo na mekanismo ay nagsasangkot, kahit na hindi ito makumpirmado. Kapag ang "Mababang Lebel" ba anomalya (pinaniniwalaan na malallit aa ating daanan ng pintuan ng pagkakakita) ay nakita, nagdadala ng atensyon sa penomena ay maaaring wasto para maipawalang bisa ang ilang mga nanonood na mekanismo ng Anopticin. Hindi ito kaso para sa mga "Matataas na Lebel" na anomalya na kung saan lahat ng mga nanonood ay dapat magkaroon ng pagporma sa pagharang sa kanilang nakabatay na linya na Anopticin para makakita.

Mga uri ng Norotropiko at Pagkukuha nito

Maraming druga ay inilalagay sa ilalim ng klasilikasyon ng mga Bideriko. Ang kada isa sa kanila ay nagmamay-ari ng mga kanilang mga epekto sa gilid, kontraindikasyon, tagal sa pagepekto at mga paraan ng pagkukuha. Ang kada paggapus ay may kasamang mga naiibang mga lebel na pagtagumpay sa mga uri ng Anopticin. Lahat ng mga Bideriko ay nagpapakita ng pagda.k ng pagkabisa sa mga bata at ito ay ipapagamit ng may pagingat.

Oniritryptin - Ang pinakapangkaraniwang Bideriko na ginagamit. Nagtagumpay sa pagpapakita ng mga anomalya malapit sa batayang-linya. Gumagapus sa Cantocipin. Ang Oniritryptin ay sa pangkaraniwan ay mabisa para sa 10-12 na oras.

L- prosectide - Ang klase ng Bideriko na nagtagumpay sa paggapus ng Cantocipin at ilang Ansentinin, nagpapakita ng mga anomalya malayo sa ating batayang-linya. Ang L-prosectide ay mabisa para sa wastong 3-5 na oras.

Leptosiderine - Ang nakakabago na klase ng Bideriko na ginawa. Ang pananaliksik ay nagpapakita sa pagkakahalu na ito ay nagpapabilis sa paggapus ng anopticin at cantopticin at nag lmarka sa kanila para sa mabilisang kataboliemo sa di-aktibong mga porma. Hanggang ngayon ang pagkakahalu na ito ay maaari lang maiinom sa pamamagitang ng mababang-lingwal na pagkukuha ng matagumpay para sa maigsing termino na paggalaw. Ang mga epekto ay nakikiya sa loob ng 10 hanggang sa 5 na minuto na paglagom ng mababang-lingwal na mukosa at mananatiling aktibo hanggang 6 na mga oras. .


.
Sa kabila ng mga pagkakahalu na ito, ang kagawaran ay nagmamay-ari ng ibang natatapos at mga ipinaggagawa na mga Bidetiko kung saan ang dokyumentasyon ay pinakalihim. Ang kasalukuyang pagnanaliksik sa paggawa ng mga mas bagong na paraan ng pagkukuha at mga bagong pagkakahalu na may kasamang naiibang mga daanan sa pagkilos, ilan sa pinakamapangako ay:

Bradypticine - Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang pagkakahaku na ito ay nagpapagapus sa D-cantopticin, nagpapahigit sa pagkakalipat ng aktibong Anopticin at nagpapapromota ng kanilang renal na kalinawan. Ang paglagom ng mulatil ay predominanteng pambalat, kasama ng mganpagsusubok na behikula na sa kasalukuyan bilang pambalat na mga tagpian na naglalaman ng 50mg ng Bradypticine. Ang mga epekto ay makikita pagkatapos ng 30 mga minuto pagkatapos ng pagkalagom ng balat at na nanatiling aktibo hanggang 24 na oras dahil sa pinagpapalooban na epekto ng matabang tisyu. Ang pananaliksik ay sa kasalukuyan ay nagpapatuloy sa pagpapabilis ng oras sa paglagom. .

Neo-Opticin - Ang nagsasalangat na analogo sa Anopticin na nagpapagapus sa mga enzyme na may katungkulan sa pagsalin ng Cantopticin sa Anoptici . Ang pagkakahalu na ito ay ipinaghahatid sa mga nagpapahulog sa mata ng may kasamang menor na gilid na epekto na naiulat ng mga paksa sa pagsubok. Ang pananaliksik ay nagpapatuloy para alamin ang pinakamabisang dosa na mga boto dahil sa pagpapakita ng mgannaiibang kinakailangan ng dosa para sa kada indibidwal. Ang kasalukuyang paghahanda ay dumadating sa loob ng 10ml ba mga biyal ng 20mcg/ml.

Para sa mga karagdagan na mga katanungan tungkol sa mga Bideriko ay maaaring maidirekta sa mga tauhan ng Pananaliksik na inilagay sa Kagawaran ng mga Bideriko sa pamamagitan ng pagsusulat ng hiling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License